Přesný oficiální překlad pravidel v angličtině Rules EN a němčině Regeln DE.

Směrodatné jsou pouze tyto přesné oficiální překlady a česká verze. Google překlady, použité pro celé stránky, mohou být nepřesné a jsou pouze orientační.

1. START A CÍL

Celá trasa

 1. Liché roky:
  • Start je hromadný z nejvýchodnějšího vhodného místa Slovenska.
  • Cíl je na nejzápadnějším vhodném místě Česka.
  • Způsob a organizace cíle bude ohlášena včas před startem.
  • Závod nemá časový limit.
 2. Sudé roky:
  • Trasa vede opačným směrem, z nejzápadnějšího vhodného místa Česka na nejvýchodnější vhodné místo Slovenska.

Kratší trasa

Přibližně v polovině závodu bude vypsán kratší cíl. Účastník si může vybrat vzdálenost, na které bude závodit, během závodu podle momentálních dispozic.

2. DÉLKA ZÁVODU

Přesná délka závodu bude oznámena až po stanovení přesné trasy. Je to přibližně 1000 mil (cca 1600 km).

3. ÚČASTNÍCI

Závod je otevřen pro horská kola, běžce, chodce, koloběžkáře a všechny ty, kdo jsou ochotni se pohybovat na trase vlastní silou a vybraným způsobem se pokusit trať zvládnout.

Spuštění registrace bude vždy oznámeno včas na webu závodu.

Účastník nesmí být v době startu mladší než 18 let.

4. TRASA ZÁVODU

Trasa povede přes Slovensko nejspíše vnitrozemím a přes Česko severní trasou horami podle polských a německých hranic terénem, přírodou po pěšinách, šotolinách, svážnicích, lesních, polních i asfaltových cestách a silnicích tak, jak to podmínky, předpisy, zákony a geografické možnosti dovolí.

Přibližná trasa bude zveřejněna nejpozději v den otevření registrace. Může být ale z různých důvodů i nadále měněna. Přesná trasa bude uvolněna nejpozději týden před startem.

5. ZNAČENÍ NEBO URČENÍ TRASY ZÁVODU

Trasa bude pevně dána ale není značena. Bude určena mapou na webu a hlavně přesně elektronicky (pro GPS přístroje). Elektronická podoba trasy bude připravena ke stažení do navigačních přístrojů na stránkách závodu nejpozději týden před startem.

Disciplína Chodci/Běžci má výjimku. Bude mít určeny pouze pevné body, které leží na oficiální trase závodu a kudy musí pěší závodníci projít. Mezi těmito body si mohou volit cestu podle potřeby.

6. PŘEDEPSANÁ VÝBAVA

Přesně předepsaný je balíček „poslední“ pomoci:

 • buzola / kompas – musí být mechanický,
 • píšťalka,
 • nůž,
 • zrcátko (pro vysílání signálů odrazem slunečních paprsků, tzv. házením prasátek),
 • provaz (např. pro vytažení kola na strmý sráz, pro zajištění se při brodění atd.),
 • hadřík nasáklý benzínem v uzavřeném obalu (pro případ nutného a rychlého rozdělání ohně), případně jiný agresivní podpalovač odolný proti vlhkosti (vodotěsně uzavřený),
 • sirky,
 • zapalovač,
 • dezinfekční prostředek pro poranění,
 • pepřový sprej proti zvířatům,
 • čelovka,
 • spacák,
 • izotermická (termoizolační) fólie,
 • cyklistická přilba (povinná pro cyklisty a koloběžkáře).

Do povinné výbavy patří i přístroj GPS (navigace) a TRACKER (tracker zajišťuje a zapůjčuje závodníkům organizátor, závodník je povinen je udržovat po celou dobu závodu v provozu) .
Do doporučené výbavy patří mapa.

Povinnou výbavu musí mít účastníci po celou dobu závodu a může být kontrolována na startu, během závodu i v cíli. Nedodržení povinné výbavy bude podle závažnosti trestáno časovou penalizací nebo diskvalifikací závodníka.

Helma musí být po dobu jízdy bezpodmínečně nasazena na hlavě. Nedodržení tohoto bude trestáno diskvalifikací závodníka.

Ostatní výbava není přesně určena a je na každém, s čím dokáže po dobu závodu „přežít“. Účastníci by měli být vybaveni tak, aby dokázali na trase přestát bez pomoci všemožné rozmary počasí, dokázali v případě potřeby kdekoli a kdykoli přespat, provést základní opravy kola atd. a dostat se do cíle závodu nebo do obydlených míst. Nepovinnou výbavu mohou během závodu doplňovat a rozšiřovat (nakoupením, připravením si dopředu do balíčku na místa zázemí – viz níže apod.) nebo se jí naopak zbavovat.

7. POHYB NA TRASE

Účastníci musí dodržet následující pravidla:

 1. musí se pohybovat celou stanovenou trasu od startu do cíle pouze vlastní silou. Musí ji bezpodmínečně projet celou a nesmí trasu nikde zkracovat.
 2. nesmí po sobě zanechávat žádné odpadky, ani je zahrabávat a vše z přírody zase odvézt.
 3. v případě bivakování musí vše uvést zpět do původního stavu. Účastníci nesmí tábořit a rozdělávat ohně nikde na území NP (národního parku), CHKO (chráněné krajinné oblasti) a NPR (národní přírodní rezervace) mimo místa k tomu vyhrazená (oficiální kempy). Tábořit mimo vyhrazená místa nesmí také v lese a oheň nesmí rozdělávat v lese a 50 metrů od okraje lesa.
 4. nesmí ohrožovat ani obtěžovat ostatní na trase (ať závodníky nebo jiné uživatele) např. bezohlednou jízdou (hlavně ze sjezdů) či nevhodným chováním ani jinak.
 5. musí dodržovat pravidla a předpisy oblastí, jimiž se projíždí, nesmí bivakovat ani se pohybovat ve slovenských horách v době od hodiny před setměním až po hodinu po rozednění, a na silnicích respektovat pravidla silničního provozu.
 6. měli by dodržet pravidlo džentlmena, tj. pomoci v danou chvíli možným způsobem každému účastníkovi či jakémukoli uživateli trasy v nouzi či problémech.

Při nedodržení zmíněných pravidel hrozí účastníkovi časová penalizace, diskvalifikace popřípadě i finanční pokuta, pokud ta bude z tohoto důvodu nějakým orgánem vymáhána po organizátorovi.

8. OPUŠTĚNÍ TRASY

Opuštění trasy je dovoleno. „Opuštěním trasy“ se rozumí:

 1. sjetí z trasy z jakéhokoli důvodu, ať záměrného (doplnění potravin, zvolení noclehu mimo trasu, vyhledání mechanické či jakékoli pomoci atd.) nebo nechtěného (zabloudění).
 2. další pohyb po trase, ale už ne vlastní silou (např.pokud účastníka někdo náhodně veze kvůli vyřešení problému i přímo po trase stanovené pro závod).

Po opuštění trasy už účastník nemusí dodržet pravidlo „pohyb vlastní silou“ a může využít jiné prostředky pro přemisťování se.

Při každém opuštění trasy (ať záměrném, nutném nebo nechtěném) se musí účastník vždy vrátit na místo, kde trasu opustil nebo odkud se již nepohyboval sám vlastní silou, a od tohoto místa pokračovat.

Při nedodržení zmíněných pravidel hrozí účastníkovi diskvalifikace.

9. CHECKPOINTY – ZÁZEMÍ A PODPORA ZE STRANY POŘADATELE

Pořadatel může ale také nemusí vytvořit pro účastníky několik míst primitivního zázemí (cca 3 na celou trasu) – tzv. kontroly neboli checkpointy (CP 1, CP 2 a CP 3). Budou fungovat nonstop na daném místě v chalupě, stanu nebo v jednoduchém přístřeší apod. Každý checkpoint bude mít limit doby fungování. Nestihnutí limitu není důvod pro účastníky k odstoupení ze závodu. Pouze zde závodník již nikoho nezastihne a nemůže počítat s žádnou podporou. Může ale pokračovat v závodu dál podle daných pravidel. Pokud je již checkpoint mimo provoz, je povinen účastník odtud odeslat organizátorovi sms s oznámením, že míjí CP, udání polohy, zda pokračuje v závodě a stručnou zprávou o svém stavu.

Každé ze zázemí bude poskytovat následující:

 1. účastníci si zde mohou zpravidla odpočinout, případně se i vyspat.
 2. pořadatel může na tato místa výjimečně zajistit i potraviny, jídlo a pití pro občerstvení účastníků. Není to ale pravidlo.
 3. může zde být základní nářadí pro opravu kola. Není to pravidlo.
 4. mohou sem být účastníkům ze startu dopraveny pouze malé balíčky s bateriemi, které si dopředu připraví.

Úroveň jednotlivých stanovišť se liší.

Pokud pořadatel vytvoří stanoviště, budou o tomto účastníci včas před startem na těchto stránkách informováni a to včetně polohy zázemí i úrovně poskytnuté podpory seznámeni.

10. VLASTNÍ PODPORA ÚČASTNÍKŮ PŘEDEM

Podpora na checkpointech

Vlastní podpora je povolena a souvisí s vypsáním míst zázemí – checkpointů. Závodníci si mohou dopředu připravit pouze malé balíčky s bateriemi. Tyto balíčky budou dopraveny organizátorem do checkpointů přímo ze startu. Balíček by měl být označen jménem závodníka a příslušným checkpointem. Při nevyzvednutí pořadatel nezasílá balíčky zpět.

Podpora v cílech FINISH 500, FINISH 1000

Do cíle FINISH 500 a FINISH 1000 si mohou účastníci sami předem poslat balíčky. Adresa obou cílů bude před startem včas zveřejněna. Na balíčku musí být uvedena zpáteční adresa. Organizátoři neodpovídají za nedoručení balíčku.

Účastníci si mohou poslat balíčky i na pošty vesniček, kudy závod projíždí a tam si je při průjezdu vyzvednout.

Závodníci nejsou povinni si jakékoli balíčky dopředu připravovat.

11. PODPORA A POMOC TŘETÍ OSOBOU

 1. Během závodu účastníci nesmějí mít podpůrnou osobu ani tým a jakákoli plánovaná pomoc je během závodu na trase nebo i mimo trasu zakázána. V případě problémů nebo nutnosti si musí účastník pomoci sám nebo může přijmout jakoukoli nahodilou pomoc. (Nahodilá pomoc je taková, která není domluvena dopředu a mohou se využít prostředky, možnosti a osoby náhodně se vyskytující v místě problémů účastníka).
 2. Organizátoři, fotografové, kameramani závodu nejsou na trase považováni za nahodilé osoby a nesmějí závodníkům jakkoli pomáhat. Výjimku tvoří checkpointy, kde organizátoři všem poskytnou předem danou péči. Toto nařízení se nevztahuje na případy zranění či na situace, kdy účastník je nebo by mohl být ohrožen na zdraví a životě.
 3. V případě, že by někdo chtěl nabídnout některému ze závodníků plánovanou pomoc a podporu, může to být jen se souhlasem pořadatele a stejnou pomoc musí oficiálně nabídnout i ostatním účastníkům. Všichni účastníci o tomto musí být včas a dopředu informováni, že je možnost takovéto pomoci.
 4. Přivolání pomoci známého: V případě problému si účastník nesmí přivolat pomoc svého známého ani příbuzného mobilem nebo jinak, aby neznevýhodnil ty, kteří tuto možnost v dané situaci nemají. Toto nařízení se nevztahuje na případy zranění či na situace, kdy účastník je nebo by mohl být ohrožen na zdraví a životě.
 5. Přivolání cizí pomoci: Účastníci mohou použít mobil a jiné komunikační prostředky (místní telefon, místní e-mail, místní internet apod.) k vyřešení své situace a svými organizačními schopnostmi si zajistit jakoukoli „cizí“ pomoc (přivolání taxi, zajištění si příjezdu mechanika z místního cykloservisu apod.). Nesmí být ale porušen bod c. a d. tohoto článku.
 6. Kontaktování příbuzných a známých: Účastník může jakkoli kontaktovat své známé a příbuzné během závodu a informovat je o svém stavu, průběhu závodu apod., nesmí od nich ale získávat informace, které by mu napomáhali při závodě. (zjišťování v dané situaci nejbližšího cyklistického obchodu, získávání potřebných telefonních čísel, informací o počasí atd.).

12. REŽIM JÍZDY

Po celou dobu závodu si účastník určuje sám, kdy a jak dlouho pojede, kdy a kde bude odpočívat nebo spát, doplňovat potraviny a další potřebné věci. Co se týče režimu jízdy, nic není předepsáno.

13. SPANÍ, ODPOČINEK, STRAVOVÁNÍ BĚHEM ZÁVODU

Organizátor nezajišťuje účastníkům noclehy ani místa odpočinku či občerstvení kromě případně vytvořených oficiálních míst zázemí – checkpointů. Dobu a místo pro spaní a odpočinek si stanovují účastníci sami a mohou využít všechny dosažitelné možnosti na trase nebo i mimo trasu, od spaní „pod širákem“ po noclehy v hotelích. To samé se týká stravování.

14. KONTROLA ÚČASTNÍKŮ

 1. Pevné kontroly jsou umístěny do míst oficiálních zázemí (checkpointy). Na těchto místech budou archy, kde si účastníci postupně sami zapíší datum a čas příjezdu a datum a čas odjezdu z kontroly.
 2. Namátkové či pohyblivé kontroly mohou být kdekoli a jsou vytvořeny z důvodu kontroly dodržování pravidel a předpisů účastníků během závodu.
 3. Elektronická kontrola (čipy, GPS navigace apod.) je kontrola, zda účastníci dodržují nebo dodrželi trasu a zda se někde nepřemisťovali jiným dopravním prostředkem. Závodník je povinen předložit v cíli záznam své projeté trasy ke stažení a kontrole organizátorem. Pokud nebude záznam předložen nebo nalezen v přístroji, bude účastník diskvalifikován. Důvod k diskvalifikaci je i chybějící část trasy nebo její nedodržení. V případě poruchy přístroje GPS se účastník může přidat k jinému závodníkovi a použít jeho záznam. Společný pohyb musí nahlásit organizátorovi.
 4. GPS tracker – ten obdrží každý účastník na startu závodu a je povinen jen po celou dobu závodu udržovat nabitý a zapnutý. Pomocí GPS trackeru je monitorován závodníkův pohyb během závodu jak pro kontrolu dodržování trasy a pravidel závodu (noční pohyb v zakázaném území apod.), tak z důvodu bezpečnosti v případě ztráty spojení či záchranné akce v nepřehledném terénu apod. Závodník dostane před startem závodu možnost za poplatek získat odkaz na sledování pohybu trackeru pro rodinné příslušníky apod.

15. OHLAŠOVÁNÍ SE

Účastníci jsou povinni se jednou za den (večer mezi 18.00 a 20.00, jinak podle možností) ohlásit pomocí SMS v přesně určeném tvaru (výjimečně telefonicky) a říci: své jméno, startovní číslo, udat svou polohu a velice stručně popsat svůj fyzický stav, psychické rozpoložení i např. stav svého kola, jak se mu jede, co zažil, pokud se událo v uplynulých 24 hodinách něco neobvyklého a svůj plán do krátké budoucnosti (např. pojedu celou noc, nebo zvolím odpočinek 4 hodiny pod přístřeškem a pak budu pokračovat apod.).

Toto „ohlašování se“ slouží ke kontrole účastníků a také pro stanovování aktuálního pořadí během závodu a zveřejňování na webu závodu v „přímém přenosu“.
Opakované porušování „hlášení se“ ve stanovený čas může vést k časové penalizaci závodníka.

16. VZDÁNÍ ZÁVODU

Pokud se účastník rozhodne vzdát závod, musí organizátorovi nahlásit, kdy a kde trasu opouští nebo opustil, popř. uvést důvod vzdání závodu. Může sdělit i vzkaz pro jiné závodníky či fanoušky. Tento vzkaz bude uveřejněn na internetu.

17. PENALIZACE, DISKVALIFIKACE

Při porušení předpisů a pravidel závodu může být účastník podle závažnosti časově penalizován nebo diskvalifikován. Pokud z důvodu nedodržení některých pravidel účastníkem bude po organizátorovi vymáhána pokuta ze strany státních či jiných orgánů, bude organizátor tuto pokutu vymáhat po účastníkovi.

Některé z důvodů k okamžité diskvalifikaci:

 • absence helmy na hlavě během jízdy
 • znečišťování trasy a zanechávání odpadků
 • chybějící celá předepsaná výbava
 • využití nedovolené (cílené) pomoci

18. VÝSLEDNÝ ČAS ÚČASTNÍKA A POŘADÍ

Závod se jede bez přerušení, tedy nonstop. Účastníkům se proto počítá celkový čas překonání celé vzdálenosti od startu do cíle bez ohledu na to, kolik čistého času opravdu jeli, kolik spali, odpočívali, spravovali kolo apod. Pořadí účastníků je určeno podle dosaženého času.

Pokud účastník nedosáhne cíle a závod předčasně opustil, rozhoduje o pořadí ujetá vzdálenost.

19. CENY A KATEGORIE

Závod se nejede o ceny. Každý z účastníků, který dokončí krátkou nebo dlouhou trasu bude odměněn pamětním trikem „Finisher 500“ nebo „Finisher 1000“. Kdo se v cíli Finish 500 rozhodne pro dlouhou trasu a nedokončí, nebude mít nárok ani na triko „Finisher 500“.

Závod je určen pro každého, kdo se po dané trase pohybuje vlastní silou. Oficiální disciplíny jsou: Horské kolo MTB, Tandem, Koloběžka, Chodec/běžec.

Podkategorie každé z disciplín jsou dle věku a pohlaví. Věkové kategorie jsou do 50 let a nad 50 let. Rozhodujícím parametrem pro zařazení do kategorie je věk v den startu závodu.

Vítězové disciplín a věkových kategorií na trase 1000 mil obdrží triko „Winner 1000“.
______________________________________________________________________________________

Vyhrazujeme si právo tato pravidla měnit či upravovat.

Poznámka:

Na rozdíl od českých se ve slovenských NP (národní park) a NPR (národní přírodní rezervace) nesmí pohybovat ani přebývat od 20:00 (v některých případech 21:00) večer do 6:00 ráno.

Závodníci, určitě věnujte pozornost nastavení přístroje GPS ohledně záznamu trasy. Je velice nepříjemné i pro nás diskvalifikovat účastníka bez záznamu.