Body pro chodce / mandatory points for runners

disciplína Chodci/Běžci má určeny pouze pevné body, které leží na oficiální trase závodu a kudy musí pěší závodníci projít. Mezi těmito body si mohou volit cestu podle potřeby. Je tedy na každém pěším účastníkovi, zda absolvuje trasu shodnou s ostatními disciplínami, nebo se bude držet turistických chodníků a cestu si zkrátí. V jednom případě (č. 4) mají možnost volby povinného bodu, který jim umožní buď jít po hřebenu Nízkých Tater, nebo je obejít.

 

Zároveň upozorňujeme, že trasa určená pořadatelem pro bikery a koloběžkáře se snaží vyhýbat nebezpečným místům i cikánským ghettům. Na tyto lokality by měli brát ohled i při plánování své trasy.

Seznam bodů, kterými jsou pěší závodníci povinni projít (prokazují to záznamem GPS):

ČÍSLO OZNAČENÍ BODU GPS SOUŘADNICE
1 Strihovské sedlo N48 53.449 E22 14.968
2 Chata Na Hrešnej N48 46.793 E21 11.289
3 Poráč N48 53.039 E20 43.417
4 Čierný Váh
nebo
Chopok, rozcestí
N49 01.377 E19 54.506
nebo
N48 56.602 E19 35.440
5 Krížna N48 52.605 E19 04.739
6 Checkpoint 1 N48 55.105 E18 04.727
7 Přechod státní hranice SK/CZ N49 01.641 E17 59.736
8 Držkovské polesí N49 19.903 E17 50.275
9 Hadinka N49 44.705 E17 41.584
10 Dlouhé stráně N50 04.302 E17 09.394
11 Checkpoint 2/Finish 500 N50 08.013 E17 00.807
12 Šerlich, Masarykova chata N50 19.447 E16 23.273
13 Teplice nad Metují N50 35.478 E16 10.215
14 Horní Malá Úpa N50 44.813 E15 49.411
15 Polana Izerska N50 52.131 E15 22.845
16 Checkpoint 3 N50 53.303 E15 05.986
17 Pod Ptačincem N50 51.559 E14 36.955
18 Nordkap N51 03.342 E14 18.935
19 Děčínský Sněžník N50 47.589 E14 06.503
20 Cínovec N50 44.002 E13 45.607
21 Klínovec N50 23.758 E12 58.104
22 Finish 1000 N50 10.122 E12 21.843

 

I pěší účastníci závodu 1000 Miles Adventure se stávají návštěvníky národních parků, a proto jsou povinni dodržovat návštěvní pořádky jednotlivých chráněných území (přikládáme na ně odkazy):

NP České Švýcarsko
Krkonošský NP
NP Veľká Fatra
NP Nízké Tatry
NP Slovenský raj
NP Poloniny

Pro chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervace na Slovensku platí zákaz pohybovat se mimo turistické chodníky a také zákaz tábořit, stanovat, bivakovat a zakládat oheň. Na území CHKO v ČR je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa (oficiální tábořiště). Obecně v lese a do 50 metrů od lesa se nesmí rozdělávat ohně.

Na Slovensku platí v některých oblastech zákaz nočního pohybu a pobytu v horách kvůli medvědům. Tzn. už hodinu před setměním až do hodiny po rozednění se nesmíte v těchto oblastech pohybovat ani vyskytovat. Vzhledem ke své bezpečnosti a v minulosti k častým setkáním účastníků s medvědy toto riziko nepodceňujte. Pěší účastníky budeme penalizovat za nedodržení zákazů v těchto oblastech: CHKO Strážovské vrchy včetně hřbetu mezi obcemi Omšenie, Valaska Belá a Slatinka nad Bebravou, NP Veľká Fatra, NP Nízké Tatry + okolí vodní nádrže Čierny Váh, NP Slovenský raj, NPR Červené skaly (Poráč–Slovinky), NPR Sivec, Vozárska a Vysoký vrch (Ružín – chata Na Hrešnej) a NP Poloniny. Nocovat v daných územích lze pouze na místech k tomu určených (horské chaty, kempy, oficiální tábořiště apod.).

ENGLISH

Runners / Walkers discipline has only fixed points on the official race route. They have to pass here. Between these points, they can choose their way as needed. So it is up to each runner whether he / she will follow the same route as the other disciplines, or will follow the hiking trails and shorten the path. In one case (# 4) they have a choice of a point that will allow them to either walk around the Low Tatras ridge or pass them.

At the same time, please note that the route designated by the organizer for bikers and scooters tries to avoid dangerous places and gypsy ghettos. The runners should also consider these locations when planning your route.

A list of points that pedestrians are required to go through (showing it by GPS):

ČÍSLO OZNAČENÍ BODU GPS SOUŘADNICE
1 Strihovské sedlo N48 53.449 E22 14.968
2 Chata Na Hrešnej N48 46.793 E21 11.289
3 Poráč N48 53.039 E20 43.417
4 Čierný Váh
nebo
Chopok, rozcestí
N49 01.377 E19 54.506
nebo
N48 56.602 E19 35.440
5 Krížna N48 52.605 E19 04.739
6 Checkpoint 1 N48 55.105 E18 04.727
7 Přechod státní hranice SK/CZ N49 01.641 E17 59.736
8 Držkovské polesí N49 19.903 E17 50.275
9 Hadinka N49 44.705 E17 41.584
10 Dlouhé stráně N50 04.302 E17 09.394
11 Checkpoint 2/Finish 500 N50 08.013 E17 00.807
12 Šerlich, Masarykova chata N50 19.447 E16 23.273
13 Teplice nad Metují N50 35.478 E16 10.215
14 Horní Malá Úpa N50 44.813 E15 49.411
15 Polana Izerska N50 52.131 E15 22.845
16 Checkpoint 3 N50 53.303 E15 05.986
17 Pod Ptačincem N50 51.559 E14 36.955
18 Nordkap N51 03.342 E14 18.935
19 Děčínský Sněžník N50 47.589 E14 06.503
20 Cínovec N50 44.002 E13 45.607
21 Klínovec N50 23.758 E12 58.104
22 Finish 1000 N50 10.122 E12 21.843

Even the runners of the 1000 Miles Adventure are visiting national parks and are therefore obliged to observe the visitor order of each protected area (we attach links to them):

NP České Švýcarsko
Krkonošský NP
NP Veľká Fatra
NP Nízké Tatry
NP Slovenský raj
NP Poloniny

For protected landscape areas and nature reserves in Slovakia, it is forbidden to move outside hiking trails and also is forbidden camping, bivouacing and setting up fire. It is forbidden to camp on the territory of the PLA in the Czech Republic and to distribute fires outside the reserved places (official campsite). Generally in the forest and within 50 meters of the forest, no fire may be distributed.

In Slovakia, in some areas, the night movement and stay in the mountains is prohibited because of bears. It means they must not move or appear in these areas an hour before dusk until an hour after dawn. Because of your safety and in the past, you do not underestimate this risk to frequent meetings with bears. We will penalize pedestrians for non-compliance with the prohibitions in the following areas: Protected Landscape Area of Strážovské vrchy, including the ridge between Omšenie, Valaska Belá and Slatinka nad Bebravou, NP Veľká Fatra, NP Nízke Tatry + near the Čierny Váh reservoir, NP Slovenský raj, NPR Červená skaly (Poráč – Slovaks), Sivec National Park, Vozárska and Vysoký vrch (Ružín – cottage Na Hrešnej) and NP Poloniny. Overnight stays in the given territories can only be done at designated places (mountain huts, camps, official campgrounds, etc.).