English version below

Registrace do závodu 1000miles Adventure pro X. ročník v roce 2020 proběhne prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je na odkazu na této stránce níže.

Registrace samotná bude spuštěna 1. 1. 2020 v 00:00 hod. Na této stránce běží odpočet, po jeho doběhnutí se automaticky objeví registrační formulář, který můžete rovnou začít vyplňovat. ČEKEJTE ROVNOU NA ODKAZU NA STRÁNCE S ODPOČTEM, VŠE PROBĚHNE AUTOMATICKY!

V první vlně bude k dispozici 60 míst. Tyto budou nabídnuty pro prvních 60 správně a kompletně vyplněných a odeslaných přihlášek. Pořadí registrace včetně přesného času odeslání/doručení na server se dozvíte ze „seznamu přihlášených“ https://registrace.1000miles.cz/seznam-prihlasenych.
Odkaz na něj bude součástí potvrzení registrace.

Prvních 60 plně a správně vyplněných přihlášených obdrží v průběhu dne 1. 1. 2020 platební údaje a budou mít 7 dnů na zaplacení startovného. Po zaplacení budou zařazeni do startovní listiny pro ročník 2020. Tu zveřejníme nejpozději 2. 1. 2020.
Pokud v daném termínu startovné nezaplatí, budou zařazeni na konec přihlašovací listiny a jejich místo bude automaticky nabídnuto dalšímu přihlášenému v pořadí.

Startovné na rok 2020 je 8000 Kč, resp. 320 EUR

Stejně jako závod samotný, i k registracím je potřeba přistoupit v jeho duchu čili bez cizí pomoci. I vzhledem k problémům v minulých letech, kdy někteří zájemci zaúkolovali hned několik lidí ve svém okolí a „ucpali“ tak cestu k přihlášení ostatním, budeme mazat všechny registrované, jež budou v seznamu přihlášených opakovaně. Jeden účastník má možnost pouze jedné registrace, kdo toto pravidlo poruší, bude smazán ze seznamu přihlášených.

Registrace musí být vyplněna kompletně a správně, nelze vyplnit formulář jen částečně nebo ve zkratkách! Samozřejmě opravíme případný jednoduchý překlep, nikoli však doplnění celých údajů, data narození apod. Nekompletní registrace budou smazány.

Registrace nelze převádět na jinou osobu, je platná pouze pro původně přihlášeného účastníka.

Registraci lze stornovat dle následujících podmínek:

STORNO POPLATEK

Do konce března – 10 % z celkového startovného

Duben – 20 % z celkového startovného

Květen – 40 % z celkového startovného

Od 1. do 15. června – 60 % z celkového startovného

Od 16. června – 100 % z celkového startovného

Hodně štěstí a rychlou ruku při registraci!

Odkaz na formulář ZDE

https://registrace.1000miles.cz/

Před půlnocí čekejte rovnou na stránce registrace, kde poběží odpočet.
Po ukončení odpočtu se automaticky zobrazí přihlašovací formulář a můžete rovnou začít vyplňovat své údaje.

 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby pořadatele závodu. Dále souhlasíte se zasíláním organizačních pokynů na uvedené kontakty, včetně marketingových nabídek partnerů závodu. Z akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy, na kterých může být vaše osoba. Vyplněním a odesláním registrace souhlasíte s jejich publikováním v rámci mediálních výstupů z akce. Tento souhlas se vydává pro organizace Valachiarun.cz, z.s. IČ: 22757422 a Jan Kopka IČ: 10421360

———————————————————————————————————————————————————————–

Registration for the 1000miles Adventure for the 10th year in 2020 will be done through the form, which is published on this website below.

Registration for race will start  January 1st 2020 at 00:00. The web page with registration form has countdown. After the midnight the form will automatically appear there. PLEASE WAIT ON THE WEBSITE WITH THE COUNTDOWN, THE REGISTRATION FORM WILL APPEAR THERE AUTOMATICALLY.

60 positions will be available in the first wave. These will be offered for the first 60 correctly and completely filled out and submitted forms.

The first 60 fully and correctly filled in entries will receive payment details during January 1st 2020 and will have 7 days to pay the entry fee. After payment, they will be included in the start list for 2020. If they fail to pay the entry fee by the given deadline, they will be placed at the end of the entry list and their place will be automatically offered to the next entered in the order.

Starting fee for 2020 is CZK 8000, resp. EUR 320.

Like the race itself, the registrations must be done without any help from others. Due to the problems in the past years, when some people have several people to help and blocked the way to log on to others, we will delete all registered, who will be in the list of entries repeatedly. One participant has the option of only one registration, who brakes this rule will be deleted from the list of registered competitors.

Registration must be completed fully and correctly, it is not possible to fill in the form only partially or in short! Of course, we will correct a simple typing error, but not adding data, birth dates, etc. Incomplete registrations will be deleted.

Registration cannot be transferred to another person, it is valid only for the originally registered participant.

CANCELED FEE

By the end of March – 10% of the total starting fee

April – 20% of the total starting fee

May – 40% of total starting fee

From 1st to 15th June – 60% of the total starting fee

From June 16 – 100% of the total starting fee

Good luck during registration!

Link to registration HERE

https://registrace.1000miles.cz/

Before midnight wait on the page with form (countdown). Everithing will work automatically

By completing and sending the registration form you agree to the processing of personal data for the needs of the race organizer. You further agree to receive organizational instructions to the above-mentioned contacts, including marketing offers of the race partners. The event will be used to take photos and videos of you. By completing and submitting your registration, you agree to publish them as part of the media output of the event. This consent is issued for Valachiarun.cz, z.s. ID: 22757422 and Jan Kopka ID: 10421360