English version below

Registrace do závodu 1000miles Adventure pro XI. ročník v roce 2021 proběhne prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je na odkazu na této stránce níže.

Registrace samotná bude spuštěna 1. 1. 2021 v 00:00 hod. Na této stránce běží odpočet, po jeho doběhnutí se automaticky objeví registrační formulář, který můžete rovnou začít vyplňovat.

Startovné na rok 2021 je 8000 Kč, resp. 320 EUR

Stejně jako závod samotný, i k registracím je potřeba přistoupit v jeho duchu čili bez cizí pomoci. I vzhledem k problémům v minulých letech, kdy někteří zájemci zaúkolovali hned několik lidí ve svém okolí a „ucpali“ tak cestu k přihlášení ostatním, budeme mazat všechny registrované, jež budou v seznamu přihlášených opakovaně. Jeden účastník má možnost pouze jedné registrace, kdo toto pravidlo poruší, bude smazán ze seznamu přihlášených.

Registrace musí být vyplněna kompletně a správně, nelze vyplnit formulář jen částečně nebo ve zkratkách! Samozřejmě opravíme případný jednoduchý překlep, nikoli však doplnění celých údajů, data narození apod. Nekompletní registrace budou smazány.

Registrace nelze převádět na jinou osobu, je platná pouze pro původně přihlášeného účastníka.

Registraci lze stornovat dle následujících podmínek:

STORNO POPLATEK

Do konce března – 10 % z celkového startovného

Duben – 20 % z celkového startovného

Květen – 40 % z celkového startovného

Od 1. do 15. června – 60 % z celkového startovného

Od 16. června – 100 % z celkového startovného

Hodně štěstí a rychlou ruku při registraci!

Odkaz na formulář bude ZDE během 31. 12. 2020

 

 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby pořadatele závodu. Dále souhlasíte se zasíláním organizačních pokynů na uvedené kontakty, včetně marketingových nabídek partnerů závodu. Z akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy, na kterých může být vaše osoba. Vyplněním a odesláním registrace souhlasíte s jejich publikováním v rámci mediálních výstupů z akce. Tento souhlas se vydává pro organizace Valachiarun.cz, z.s. IČ: 22757422 a Jan Kopka IČ: 10421360

———————————————————————————————————————————————————————–

Registration for the 1000miles Adventure for the 11th year in 2021 will be done through the form, which is published on this website below.

Registration for race will start  January 1st 2021 at 00:00. The web page with registration form has countdown. After the midnight the form will automatically appear there. PLEASE WAIT ON THE WEBSITE WITH THE COUNTDOWN, THE REGISTRATION FORM WILL APPEAR THERE AUTOMATICALLY.

Starting fee for 2020 is CZK 8000, resp. EUR 320.

Like the race itself, the registrations must be done without any help from others. Due to the problems in the past years, when some people have several people to help and blocked the way to log on to others, we will delete all registered, who will be in the list of entries repeatedly. One participant has the option of only one registration, who brakes this rule will be deleted from the list of registered competitors.

Registration must be completed fully and correctly, it is not possible to fill in the form only partially or in short! Of course, we will correct a simple typing error, but not adding data, birth dates, etc. Incomplete registrations will be deleted.

Registration cannot be transferred to another person, it is valid only for the originally registered participant.

CANCELED FEE

By the end of March – 10% of the total starting fee

April – 20% of the total starting fee

May – 40% of total starting fee

From 1st to 15th June – 60% of the total starting fee

From June 16 – 100% of the total starting fee

Good luck during registration!

Link to registration will be here during December 31st 2021

By completing and sending the registration form you agree to the processing of personal data for the needs of the race organizer. You further agree to receive organizational instructions to the above-mentioned contacts, including marketing offers of the race partners. The event will be used to take photos and videos of you. By completing and submitting your registration, you agree to publish them as part of the media output of the event. This consent is issued for Valachiarun.cz, z.s. ID: 22757422 and Jan Kopka ID: 10421360