Trasa / track 2019

Všem závodníkům jsme dnes odeslali e-mail s trasou závodu ve formátu GPX. Jestliže jste tento e-mail neobdrželi, zkontrolujte si spam složku, případně nám napište na adresu asistent@1000miles.cz.

Trasa je rozdělené do několika „segmentů“,  jednak do etap mezi jednotlivými CP (tzn. vždy vás navigace bude navigovat k nejbližšímu CP ve směru jízdy) a pak dle jednotlivých omezení jízdy (noční zákazy jízdy a pobytu ve Slovenských horách). Většinu navigací tak můžete v zákazech přepnout tak, aby vás navigovala do jeho konce (především kvůli dodržením časů zákazu). Na začátku a konci každého zákazu je pak „značka“, která vás na zákaz upozorní včetně informace o něm.

Trasa závodu je závazná a povinná. Stejně tak je povinnost zaznamenávat a v cíli odevzdat projetou trasu. Nicméně, neřiďte se navigací bezhlavě! Trasa vychází z předchozích let a neprojíždí se před závodem jako celek, čili nelze vyloučit drobné změny v cestách díky těžbě apod. Pokud narazíte na úsek, který je opravdu neschůdný, informujte o tomto neprodleně pořadatele a my podle potřeby budeme informovat další závodníky za vámi. Na trase samozřejmě může být spousta přírodních či umělých překážek, buďte proto obezřetní především ve sjezdech. Závod se jede za běžného provozu jak chodců v turisticky exponovaných místech, tak na silnicích a veřejných komunikacích, proto respektujte své okolí – účast v závodě vám nevymezuje žádnou přednost!

Především v CHKO (chráněná krajinná oblast)  a NP (národní park) musíte respektovat jejich vyhlášky a zákony. Výjimka je vyjednána pouze ve smyslu pořádání závodu a umožnění jízdy na kole na  jejich území a pouze po trase závodu. Veškeré další nařízení a omezení je potřeba plně dodržovat a respektovat!

Tak hlavně s rozvahou! 😉

Návod pro nahrání trasy do navigace – dvě varianty:

Před nahráváním souborů do navigace doporučujeme vyčistit přístroj od starých a nepotřebných souborů.

  • Máte na počítači program Garmin BaseCamp (případně jiný program pro práci s GPS navigací). Soubor s trasou si uložte do počítače tak, abyste ho našli. Spusťte program BaseCamp a do něj otevřete uložený soubor 1000miles_2018.gpx (Soubor -> Otevřít/Importovat -> vyberte soubor -> Otevřít). Připojte přístroj GPS k počítači a v programu BaseCamp označíte knihovnu 1000miles_2018, poté zvolíte nabídku Upravit -> Odeslat do -> v nově otevřeném okně vyberte váš přístroj GPS). Tím se spustí odesílání dat do přístroje GPS a po jeho dokončení můžete program ukončit a navigaci odpojit od počítače.
    V programu MapSource postupujete stejně, pouze po připojení přístroje GPS vyberte možnost Převod -> Odeslat do zařízení. Otevře se nové okno, kde se automaticky vybere připojené zařízení GPS a bude zaškrtnuto, že se mají odeslat Trasové body a Stopy. Klikněte na Odeslat, případně ještě Ano. Po dokončení nahrávání můžete program ukončit a navigaci odpojit.
  • Soubor s trasou jde nahrát i bez pomoci speciálního programu. Postup se může trochu lišit podle konkrétního typu navigace a počítače. Soubor s trasou si z e-mailu uložte do počítače a otevřete okno se složkou, ve které tento soubor uvidíte. Připojte přístroj GPS k počítači a otevřete jeho složku do nového okna. Pokud se neotevřelo automaticky („Otevřít složku a zobrazit soubory“), najdete ho v Tento počítač -> Garmin Oregon (nebo podobně). Uvidíte několik dalších složek, otevřete složku Garmin -> GPX. Do této složky GPX zkopírujte soubor 1000miles_2018.gpx. Složku pak zavřete a odpojte přístroj GPS od počítače.

Po zapnutí přístroje GPS v něm najdete 4 nové Prošlé trasy s názvy:
1000miles 2019 etapa 1
1000miles 2019 etapa 2
1000miles 2019 etapa 3
1000miles2019 etapa 4

ENGLISH

We sent all competitors an e-mail with the race route in GPX format today. If you have not received this email, please check your spam folder or email us at asistent@1000miles.cz.

The route is divided into several „segments“, partly into stages between individual CPs (ie the navigation will always guide you to the nearest CP in the direction of the track) and then according to individual driving restrictions (night driving bans in Slovak mountains). At the beginning and end of each ban, there is a point that will alert you to it, including information about it.
The race route is mandatory. Similarly, it is the duty to record and pass the route in the finish line. However, do not drive headlessly! The route is based on previous years and does not pass before the race as a whole, so minor changes in the roads due to mining, etc. cannot be ruled out. Of course, there may be a lot of natural or artificial obstacles on the route, so be careful especially at downhills. The race takes place in the normal operation of both pedestrians in tourist-exposed places and on public roads, so respect your surroundings – participation in the race does not define any priority!
Especially in the Protected Landscape Area and National Park, you must respect their laws and regulations. An exception is only negotiated in terms of organizing a race and allowing cycling in their territory and only along the race route.