Šest týdnů do startu

Všem závodníkům jsme v minulých dnech odeslali e-mail. Jestli jste ho neobdrželi, zkontrolujte si spam schránku. Pokud ani tam e-mail nenajdete, kontaktujte nás na adrese asistent@1000miles.cz. Níže uvádíme text zprávy. English version follows.

Ahoj Dobrodruzi!
Předpokládáme, že už finišujete s přípravou na letošní Míle – tzn. trénink přechází do rychlosti… I my finišujeme s přípravami a nyní, 6 týdnů před startem, na vás začneme sypat všechny důležité informace.

1. Protože práce kolem Mílí je stále víc a my vám chceme pořád poskytovat stoprocentní servis, rozšiřuje se organizační tým od letošního roku o tři členy z Valašska, kteří se sdružují pod organizací Valachiarun. V záloze během závodu a k ruce manažerce jablonecké kanceláře Ladě Dědkové (která od dubna vychovává nového mílaře Pepína, ale i tak zůstává v rámci možností u organizace Mílí) bude Bára Krejčíková. Marketing, fotografy a film bude koordinovat Libor Čada a celkovou organizaci pak řídit Libor Procházka. Se všemi jste se potkali kolem trati a na afterparty už v loňském roce, takže zase takový nováčci to nejsou.
Samozřejmě vše stále zůstává „by Jan Kopka“!!!

2. Aktualizovali jsme na webu nabídku pro závodníky pro letošní ročník, tak mrkněte na http://www.1000miles.cz/nabidka-zavodnikum

3. Trackery – po dlouhém hledání vhodného dodavatele a zvažování různých možností jsme se rozhodli, že pro letošní rok dáme trackery všem závodníkům povinně. Jednak z bezpečnostních důvodů, protože v případě mimořádné situace díky trackeru víme přesně, kde se nacházíte, což může dost usnadnit případné záchranné akce.

Druhý argument je záloha trasy, protože tracker zaznamenává váš pohyb podobně jako jednotka GPS. Neznamená to, že by nezůstávala povinnost zaznamenávat trasu do GPS stávajícím způsobem, ale tracker lze využít jako zálohu.

Protože bude použití trackeru povinné, náklady s tím spojené uhradíme my a pro vás toto bude tedy zdarma! Jediná povinnost bude udržovat tracker nabitý, což obnáší jej (podobně jako telefon) cca co 2–3 dny nabít. Odkaz na polohy trackerů na trase bude samozřejmě neveřejný a bude sloužit jen pro potřeby pořadatelů a doprovodného štábu.

Nicméně pokud budete chtít využít odkaz na polohu vašeho trackeru pro vlastní potřebu (pro rodinu apod.), dostanete odkaz za poplatek 300 Kč. Během června zašleme email speciálně s pokyny k trackerům a pokyny, jak získat tento odkaz.

4. Upozorňujeme, že v sudých letech, kdy je start z české strany, se neorganizuje hromadná přeprava na start a je tedy potřeba si toto naplánovat ve vlastní režii. Do Hranic jezdí pouze jeden vlak za den, do kterého se vejde pouze pár kol, proto si místo pro kolo rezervujte s dostatečným předstihem. Předpokládáme, že i letos bude možnost na startu přenocovat v sokolovně za drobný poplatek. Podrobnosti včetně možnosti stravy apod. bude v pokynech před startem, které obdržíte během června.

Těšíme se na Vás! Organizační tým 1000 Miles

Hi adventurers,
I suppose you are already finishing with the preparation for this year´s 1000 Miles and you training goes to speed up… We are finishing the preparations too and now (6 weeks before start) we´ll start collecting all the important information.

1. Because the work around the Miles is getting bigger and we still want to provide 100 % service, the organizational team is expanding this year by three new people, who are members of the Valachiarun organization. During the race and to the Hand of Jablonec´s office member Lada Dědková (who has taking care of new „Miler“ Pepík) will be Bára Krejčíková. Marketing, photography and film will be co-ordinated by Libor Čada. And Libor Procházka takes care about overall organization. You´ve met all of them last year during Miles and at the afterparty as well, so they are not greenhorns anymore. Of course everything is still „by Jan Kopka“!!!

2. We have updated our offer for participiants for this year´s Miles. Please have a look at http://www.1000miles.cz/nabidka-zavodnikum

3. Trackers – after long search for a suitable supplier and after various options, we have deciced that for this year we give the trackers to all competitors obligatory. Firstly, for safety reasons. In the case of emergency, thanks to the tracker, we know exactly where you are, wich may make the rescue much easier.

The second argument is a route backup because the tracker records your movement similarly to the GPS unit. This does not mean that there is no obligation to record the route to GPS in the current way, but the tracker can be used as a backup.

Since the use of the tracker is mandatory, we will cover the costs associated with it and will be free for you! The only obligation is to keep the tracker charged, which needs to (like the phone) charge it in every 2-3 days. The link to tracking positions will, of course, not be public and will only serve the needs of the organizers and the accompanying staff. However, if you want to use a link to the location of your tracker for your own use (for a family, etc.), you will get a link for a charge of 300CZK. During June, we’ll email specifically with tracker instructions and instructions how to get this link.

4. Note that in the even years when the start is from the Czech side, mass transport is not organized to start and it is therefore necessary to plan it at your own expense. We assume that even this year will be able to stay at the gymhall for a small fee. Details, including diet options, etc. will be in the pre-start instructions you receive during June.

We are looking forwad you! Organizators team 1000 Miles