Poslední pokyny / last instructions

Zhruba 4 dny zbývají do startu 9. ročníku extrémního závodu bez zajištění s názvem 1000miles Adventure.

Nyní zasíláme poslední pokyny před startem, jedná se o jakési shrnutí již mnohokrát řečeného. Na startu pak dostanete k podpisu „výcuc“ níže sepsaného jako „prohlášení závodníka“, abychom od vás měli stvrzeno srozumění s textem, proto prosím pročíst pozorně!!!

TRASA:

Celá trasa je přesně najetá na GPS, přesto se přístroj může občas odchylovat – počítejte s tím a snažte se nalézt správnou cestu, trasa nebývá najeta nesmyslně vedle sjízdných cest.

Pokud je někde trasa nad vaše síly, vyhněte se tomu místu – je lepší být ve výsledcích pod čarou než pod drnem

Nenechávejte po sobě žádné odpadky, nikomu nic neudělá, pokud odstraní i případné staré odpadky (jinak to padá na hlavu závodu!)

V místě bivaku či odpočinku vždy po sobě uklidit (popřípadě i po předchozích) a zanechat ho v původním nebo i lepším stavu

Buďte gentlemani a pomozte v případě potřeby ostatním (účastníkovi nebo jakékoli osobě i mimo závod)

Dodržujte právo přednosti pěšího turisty před cyklistou a respektujte turisty a ostatní NEúčastníky Mílí.

Počasí:

Důležitým faktorem závodu 1000miles je počasí, které může zásadně ovlivnit jeho vývoj. Jednak má vliv na rychlost postupu závodníků a může ovlivnit (nebo dokonce změnit) i trasu závodu. Buďte prosím obezřetní, předvídejte vývoj počasí a v extrémních situacích se včas ukryjte do bezpečí. Pokud dojde k tak zásadní situaci, že bychom byli nuceni změnit trasu závodu (polomy, záplavy), je potřeba k tomu přihlížet jako k vnějšímu vlivu a nelze se dožadovat změny výsledků apod. Pokud je někdo rychlejší a stihne takové území projet před vzniklou situací vyžadující změnu, je to vnější vliv (prostě rychlejší vyhrává). O případných vynucených změnách trasy bychom vás informovali telefonicky či SMS zprávou na vámi uvedené telefonní číslo.

Projíždíte NP, Chráněné oblasti, rezervace i volnou přírodou, dodržujte předpisy daných oblastí! Účast v závodě vás neopravňuje k porušování těchto předpisů, povolení k závodu se vztahuje jen na umožnění průjezdu a to pouze po trase závodu.

Pro pořádek zasíláme odkazy na jednotlivé NP

NP České Švýcarsko
Krkonošský NP
NP Veľká Fatra
NP Nízké Tatry
NP Slovenský raj
NP Poloniny

AOPK http://www.ochranaprirody.cz/ (zastřešuje většinu CHKO v ČR)

Co se kde smí a nesmí – jen to nejdůležitější:

V NP a rezervacích se nesmí tábořit (stanovat) ani bivakovat.

V chráněných krajinných oblastech se nesmí tábořit (stanovat), bivakování je povoleno.

V lesích se nesmí tábořit (stanovat) a rozdělávat oheň (ani kouřit), bivakování je povoleno.

V chráněných územích zákaz pohybu mimo značkované turistické cesty nebo mimo trasu závodu.

V chráněných územích zákaz sběru rostlin a živočichů a poškozovaní dřevin, přírodnin.

Zákazy a omezení – za nedodržení budou penalizace, při opakovaném nedodržení hrozí diskvalifikace

Slovensko:

platí zákazy nočního pobytu ve slovenských horách. Všechny úseky trasy, kterých se tento zákaz týká, máte zaznamenané přímo do GPS trasy.

Omezení nočního pohybu v horách vychází z návštěvních pořádků národních parků a chráněných území. Přejezd v chráněném území s 3. a vyšším stupněm ochrany je možný jen v čase od 6.00 do 20.00 hodin.

20.-26. km – NP Poloniny: v úseku Brezovec – Kalná Roztoka
170.-186. km – NPR Vysoký vrch, Sivec a Vozárska: od chaty Na Hrešnej po Ružín
221.-227. km – NPR Červené skály: v úseku Slovinky – Poráč
368.-395. km – NP Nízke Tatry: úsek Partizánská Ľupča – Liptovská Osada
408.-423. km – NP Veľká Fatra: Liptovské Revúce – Kráľova studňa
423.-439. km – NP Veľká Fatra: Kráľova studňa – Čremošné

Další tři, kde platí zákaz od 21.00 do 6.00 hodin.

309.-324. km – OP NP Nízké Tatry: Važec – Svarín
484.-496. km – CHKO Strážovské vrchy: Tužina – Gápel
497.-514. km – CHKO Strážovské vrchy: Gápel – Škrípov
519.-533. km – hřeben Baske: Homolka – Omšenie

Hlavním důvodem zákazu nočního pobytu v horách je možnost střetu s medvědem. Závodníci by si měli toto nebezpečí uvědomit a zákaz dodržovat ve vlastním zájmu. Uvedené oblasti nejsou jedinými teritorii medvědů, a proto účastníkům důrazně doporučujeme, aby se v noci nezdržovali v žádných slovenských horách a hlubokých lesích. Základní instrukce, jak se chovat v medvědích oblastech, si důkladně pročtěte na stránce http://www.1000miles.cz/medvedi

Česká republika:

jediné omezení pohybu pro letošní ročník je na hrázi vodní nádrže Dlouhé Stráně, kde je zakázáno jet na kole a to se musí vést.

Další nebezpečí:

Romové – převážně na východním Slovensku, vyhýbejte se ghettům a rómským tlupám.

Lesáci – Pozor na lesní a zemědělské STROJE, AUTOMOBILY lesníků a myslivců, zavřené ZÁVORY (pozor hlavně v noci), PŘEJEZDY silnic (výjezdy z lesa na silnice mohou být náhlé), TĚŽBU DŘEVA kdekoli – s tím vším se můžete neočekávaně setkat uprostřed přírody

 Řidiči – bývají nevyzpytatelní, agresivní. Silnice jsou možná nejnebezpečnější části trasy, dávejte pozor a pečlivě dodržujte pravidla silničního provozu a buďte pozorní a ostražití.

 Úraz – široko daleko okolo vás nikdo nemusí být, proto buďte opatrní stále. Nenechte se unést a sjezdy jezděte opatrně, s rozumem nebo choďte. Tam, kde si nevěříte nebo tušíte nebezpečí, radši zvolte jinou náhradní alternativu.

 Brody – nejsou nijak brutální, ale mohou být rozvodněné. NEBROĎTE za každou cenu! Jejich obejití a nalezení lepší cesty je povolené, ale musíte se na druhé straně vrátit k brodu a pokračovat od tohoto bodu.

Na startu obdržíte kartičku, na které jsou všechny důležité kontakty na pořadatele a záchranáře v průběhu závodu

 Doporučujeme těm, kteří u sebe budou mít „chytrý“ telefon, aby si nainstalovali aplikaci „ZACHRANKA“. Tato umožňuje vyslat nouzový signál na záchrannou službu a horskou službu stiskem jednoho tlačítka včetně vyslání vaší lokace!

Další pokyny:

Při příjezdu na checkpointy (jejich vybavení a komfort je různý viz http://www.1000miles.cz/aktuality/informace-o-kontrolnich-bodech-check-points-info ) se každý závodník musí NEJDŘÍVE ZAPSAT (den a čas), při odjezdu ODEPSAT (den a čas).

Doprovodná vozidla, či kameramani a fotografové na trase nesmí závodníkům pomáhat (nepatří do nahodilé pomoci), organizátoři na CP mohou (ale pouze v místě CP, ne například na brodu za CP1, to už je mimo CP). Závodníci si navzájem také mohou pomáhat, nahodilí kolemjdoucí též.

Během závodu vás můžou na telefon kontaktovat pořadatelé či kameramani. Prosíme o spolupráci a trpělivost.

Nesmíte mít během závodu přesměrovaný nebo záměrně vypnutý telefon!

Povinná výbava – upozorňujeme, že budeme kontrolovat povinnou výbavu. Pokud ji nebudete mít na startu, kdekoli na trase nebo při dojezdu do cíle, je to důvod k diskvalifikaci!!!

Povinná večerní SMS:

Každý den je povinnost závodníka se v čase 18:00–20:00 HLÁSIT SMSkou v PŘEDEPSANÉM TVARU (DŮLEŽITÉ-zpracovává je program!) na číslo 00420 777 248 036 – na tento telefon nevolat, neposílat MMS, pouze SMS.

Přesný tvar SMS je: st.č.(vždy tři číslice – tedy včetně nul na začátku) mezera souřadnice GPS (tvar: N55 44.333 E55 44.333 – nutno dodržet počet číslic, mezery a tečku!) mezera Aktuání stav (ve tvaru P9M8E7 – P = fyzický stav, M = psychický stav, E = stav vybavení) mezera TEXT (nejlépe bez diakritiky a přednastavených emotikonů)

Příklad: 069 N55 44.333 E55 44.333 P9M8E7 Jedu dal!

Pokyny k zasílání včetně formátu SMS najdete na kartičce, kterou obdržíte na startu.

Pokud nebude dodržován čas hlášení SMS, nebo bude SMS obsahovat chyby v lokacích a tvaru apod., bude následovat penalizace. Na chyby budete vždy upozorněni, při třetím a dlaším upozornění na stejné chyby bude za každou takovou 1 hod penalizace. Stejně tak za 3. a každé další pozdní odeslání SMS.

V případě že vzdáte závod, je nutné se taktéž NAHLÁSIT nejlépe v tom daném okamžiku včetně polohy a důvodu (SMS v předepsaném tvaru jako při denním ohlašování) – pokud jednou VZDÁTE, nemůžete se už do závodu vrátit!!!

Fotky a výstupy ze závodu klidně zasílejte na adresu asistent@1000miles.cz, rádi je zveřejníme na webu závodu či sociálních sítích. Samozřejmě i letos bude fotosoutěž, sbírejte úlovky a na konci července se dozvíte kam je zaslat…

Hodně štěstí v závodu!!!

 

ENGLISH

About 4 days left to start the 9th year of the extreme race 1000miles Adventure.

Now we are sending the last instructions before the start, it is a summary already stated many times:

ROUTE:

The whole route is precisely driven on GPS, but the device may sometimes deviate – count on it and try to find the right way, the route is not absurdly located next to the road.

If there is a route above your strengths, avoid the place – it is better to be in the results not in the hospital.

Do not leave any trash behind, do nothing to anyone if it removes any old garbage (otherwise it falls on the head of the plant!)

Always clean the bivouac or rest after each other (possibly after the previous one) and leave it in its original or better condition
Be gentlemen and help others (participant or any person outside the race) if needed

Observe the right of the pedestrians to precede the cyclist and respect tourists and other non-Milers.

Weather:

An important factor in the 1000Miles race is the weather that can affect its development. On the one hand, it affects the speed of the race and can (or even change) the race route. Please be follow the weather and hide in safety in extreme situations. If there is such a situation that we would be forced to change the route of the race (fallen treesy, floods), it is necessary to consider this as an external influence and it is not possible to demand change of the results, etc. If someone is faster and manages to cross such territory before the situation requiring change, it’s external influence (just faster wins). We will inform you about any forced changes of the route by phone or SMS.

You ride through NP, Protected Areas, Reservations and Wildlife, follow the regulations of the area! Participation in the race does not entitle you to break these regulations, race permission applies only to allow passage through the race route only.

For order, we send links to individual NPs

NP České Švýcarsko
Krkonošský NP
NP Veľká Fatra
NP Nízké Tatry
NP Slovenský raj
NP Poloniny

AOPK http://www.ochranaprirody.cz/ (covers most of the PLA in the Czech Republic)

How to behave in protected areas – just the most important:

Do not camp or bivouac in the NP and reservations.

It is not allowed to camp in protected landscape areas, bivouac is allowed.

Do not camp in the woods and distribute fire (or smoke), bivouac is allowed.

In protected areas, the movement outside the marked hiking trails or off the race route is prohibited.

In protected areas, the collection of plants and animals and the damage of trees and natural products are prohibited.

Prohibitions and Restrictions – Penalties will be imposed for non-compliance, disqualification may occur for repeated non-compliance

Slovakia:

night stays in the Slovak mountains. All sections of the route affected by this prohibition are recorded directly into the GPS route.

Restricting night-time movement in the mountains is based on the visitor order of national parks and protected areas. Crossing in a protected area with a third and higher degree of protection is only possible from 6.00 to 20.00.

20.-26. km – NP Poloniny: in the section Brezovec – Kalná Roztoka
170.-186. km – NPR Vysoký vrch, Sivec and Vozárska: from cottage Na Hrešnej to Ružín
221.-227. km – NNR Cerveny Rocks: in the section Slovinky – Porac
368.-395. km – Low Tatras National Park: section Partizánská Ľupča – Liptovská Osada
408.-423. km – National Park Veľká Fatra: Liptovské Revúce – Kráľova studňa
423.-439. km – National Park Veľká Fatra: Kráľova studňa – Čremošné

The next three, where the ban is from 21.00 to 6.00.

309.-324. km – OP NP Low Tatras: Važec – Svarín
484.-496. km – Protected Landscape Area of Strážovské vrchy: Tužina – Gápel
497.-514. km – Protected Landscape Area of Strážovské vrchy: Gápel – Škrípov
519.-533. km – ridge Baske: Homolka – Omšenie

The main reason for the night stay in the mountains is the possibility of a conflict with the bear. Competitors should be aware of this danger and prohibit them in their own interest. These areas are not the only bear territories, and therefore we strongly recommend participants not to stay in any Slovak mountains or deep forests at night. For basic instructions on how to behave in bear areas, please read http://www.1000miles.com/medvedi

Czech Republic:

the only movement restriction for this year is on the dam of the Dlouhé Stráně dam, where it is forbidden to ride a bike and it must be walked next to you.

Other dangers:

Roma – mostly in eastern Slovakia, avoid ghettos and Roma bands.

Forest workers – Beware of Forest and Agricultural MACHINERY, AUTOMOBILES OF FORGERS AND HUNTERS, CLOSED SHUTTERS (beware mainly at night), CROSSING ROADS (forest exits to roads can be sudden)

 Drivers – they may be unpredictable, aggressive. Roads are perhaps the most dangerous part of the route, be careful and follow the traffic rules carefully.

 Accident – nobody may be around you, so be careful. Ride down the downhils carefully or walk if it is necessary. Where you do not believe or suspect danger, choose another alternative.

Fords – they are not brutal, but they can be swollen. DO NOT FORD the rivers if you don´t feel safe! Bypassing them and finding a better way is allowed, but you have to go back to ford on the other side and continue from that point.


At the start you will receive a card with all important contacts to the organizers and rescuers during the race

 We recommend to those who have a „smart“ phone with them to install the app „ZACHRANKA“. This allows you to send an emergency signal to the ambulance and mountain rescue service by pressing one button, including sending your location!

Additional instructions:

On arrival at checkpoints (their equipment and comfort are different see http://www.1000miles.cz/aktuality/information-control-bodech-check-points-info) each competitor must write down day and time of arrival and then of the departure.

Accompanying vehicles or cameramen and photographers on the route must not help the competitors (they do not belong to random assistance), the organizers on CPs can (but only at CP, not for example at the ford close to CP1, it is out of CP). Competitors can also help each other, random passers-by as well.

The organizers or cameramen can contact you during the race. We ask for cooperation and patience.

You may not have your phone redirected or intentionally turned off during the race!

Obligatory Equipment – Please note that we will check your mandatory equipment. If you do not have it at the start, anywhere on the route or when you reach the finish, it is a reason for disqualification !!!


Mandatory evening SMS:

Every day, the competitor’s duty is sending a text message at 18: 00–20: 00 to the phone number 00420 777 248 036 – do not call, send MMS, only SMS to this phone.

The exact form of the SMS is: No. (always three digits – ie including zeros at the beginning) gap GPS coordinate (form: N55 44.333 E55 44.333 – number of digits, spaces and period must be observed!) gap your status (in form P9M8E7 – P = physical state, M = mental state, E = equipment status) gap TEXT (preferably without accents and preset emoticons)

Example: 069 N55 44.333 E55 44.333 P9M8E7 All good!

Instructions for sending, including the SMS format, can be found on the card you receive at the start.

If the SMS message time is not respected, or the SMS contains location and shape errors, etc., a penalty will follow. You will always be warned of errors, and penalties will be applied for each one hour for the third and the same errors. Likewise for the 3rd and every other late SMS sending.

In case you give up the race, it is also necessary to SEND THE SMS at the moment, including the position and reason (SMS in the prescribed form as during the daily announcement) – if you GIVE UP once, you can not return to the race !!!

Photos and outputs from the race can be sent to the address asistent@1000miles.cz, we will be happy to publish them on the race website or social networks. Of course, this year there will be a photo competition, collect them and at the end of July you will find out where to send them …

So good luck!!!