Poslední pokyny / Last instructions

Za tři dny to vypukne a zasíláme závodníkům snad poslední SPAM k 8. ročníku závodu 1000miles adventure!

V příloze zaslaného mailu naleznou 3 dokumenty:

1. prohlášení závodníka – toto je dokument, který před startem potřebujeme od každého z vás podepsaný. Hovoří se v něm o tom, že jedete závod na vlastní nebezpečí, uvědomujete si veškerá rizika s ním spojená apod. Prosím, pozorně si jej pročtěte a buď rovnou vytiskněte a přineste na start, nebo vám jej tam dáme k podpisu vytištěný.

2. Pokyny před závodem- zde jsou všechny důležité informace k závodu samotnému. Toto si prosím taky pozorně přečtěte a hlavně během závodu respektujte!

3. posíláme náhled kartičky, kterou obdržíte zalaminovanou na startu. Zde jsou pro vás důležité kontakty. Snažili jsme se je pro zjednodušení zredukovat. Hlavními kontakty pro všechny případy jsou čísla na pořadatele a v případě nejvyšší nouze volejte rovnou na linku 112 (dispečink všech záchranných složek). Horská služba v ČR má jednotné číslo +420 1210 a na Slovensku 18300 (bez předvolby). Ta by vám měla umět pomoci v nouzi horských oblastech. Pro většinu z vás je nové to, že budete mít tracker a musíte jej udržovat (stejně jako telefon a GPS navigaci) neustále nabitý. Abychom vám toto alespoň trochu ulehčili, bude i na CP1 a CP3 elektrická centrála a aspoň „provizorní“ možnost nabíjet.

I letos na trati kromě pořadatelů bude i několik vozidel fotografů a kameramanů (těch bude vůbec nejvíc v historii závodů). Mají za úkol vás stínovat a nachytat v nejméně komfortních situacích, buďte k nim prosím shovívaví 🙂

…mimochodem, i letos připravujeme fotosoutěž! Určitě foťte a po závodu vám včas sdělíme, kam nejlepší úovky zaslat. A pokud budete mít nějaké fotky v průbehu závodu, které byste chtěli sdílet na webu 1000miles, zasílejte ideálně odkazy z uložiště (FB, Rajče, Google apod.) na mail asistent@1000miles.cz

Co se týká organizace předstartovního procesu, prezentace začne v sobotu kolem 18hod, v neděli pak 9-14. Nenechávejte proces prezentace na poslední chvíli, vyhneme se tak zbytečnému stresu! 🙂

Na startu bude možnost občerstvení, jak jsme informovali v samostatném mailu. Nicméně počítejte s tím, že se nejedná o Intercontinental a na akce takového rozsahu tam nejsou moc zvyklí. Proto prosím buďte trpěliví a ani jídlo nenechávejte na poslední chvíli a všichni najednou 🙂 Počítají zhruba s počty jídel, které vyplynuly z dotazníku, který jste vyplňovali, tak snad to bude fungovat…

Trackery se budou vydávat samostatně v neděli po 12hod. Dostanete k nim i instruktáž, ale ovládání je naprosto jednoduché. Při výdeji vám tracker i aktivujeme.

V neděli po 13:30hod proběhne rozprava k závodu, od 14hod pak slavnostní představení závodníků a podepisování podpisové tabule pod startovním obloukem. 14:45 pak společné foto a v 15:00 start závodu!

Tak šťastnou cestu na start a těšíme se na vás!!!

Hi!

In three days you will be already on the way, so we are sending you last SPAM to 1000Miles 2018.

See attached 3 documents:

1. Participant´s statement – This is a document that we need from each of you signed before you start. It is said that you are taking part at your own risk, aware of all the risks associated with it, etc. Please read it carefully and either print it directly and bring it to the start or we will give it to you for the signature there.

2. Instructions before race 18 – Here are all important information to the race itself. Please also read this carefully and respect it during the race!

3. We send a preview of the card you receive at the start. Here are important contacts for you. We tried to reduce them to make them easier. The main contacts for all cases are the numbers on the organizers, and in case of extreme emergency, call the line 112 (dispatching of all rescue items). Mountain rescue service in the Czech Republic has a uniform number +420 1210 (with precall) and in Slovakia 18300 (no precall). It should help you in the need of mountainous areas. For most of you, it’s new to have a tracker and you have to keep it (like phone and GPS navigation) constantly charged. In order to make this a bit easier, CP1 and CP3 will also have an electrical inverter generator and at least a „partial“ option to charge.

This year, besides organizers, there will be several photographers and cameramen (more then in previous years). They have the task of shadowing you and finding yourself in the least comfortable situations, be kind to them 🙂

…by the way. Also this year we prepare photo competition. If you will have taken any great photo after race we will send you what to do with it 🙂 And if you will have any photos for sharing during race, send link to storage (FB, Google etc) to mail asistent@1000miles.cz

Tre presentation on the start will start on Saturday around 18am, on Sunday 9am-2pm. Do not leave the presentation to last minute, so avoid unnecessary stress! 🙂

At the start there will be a possibility to eat in the restaurant, as we informed in a separate mail. However, be aware that this is not „Intercontinental“, and there are not much used to events of this magnitude. So please be patient and do not leave the food at the last moment and all of you in one moment 🙂 They count roughly the number of meals that came out of the form you filled, so it might work …

Trackers will be released separately on Sunday after 12 o´clock. You will also get a briefing, but using is absolutely easy. We’ll also activate the tracker when you get it.

On Sunday, after 1:30pm, there will be a prestart-meeting to the race, from 2pm a signing the signature board under the starting arc.  At 2:45pm then we will take a photo together and at 3pm finally the start of the race!

So get safely to the start and we are looking forward!