Kontaktní formulář a tracker info

Všem závodníkům jsme rozeslali email s odkazem na kontaktní formulář a informacemi o trackerech.

Trackery: i letos jsou povinné trackery, které vám budou vydány na startu závodu. Budeme používat stejnou technologii jako loni, konkrétně se jedná o trackery NC21 od firmy OniSystem, konkrétně https://www.onisystem.cz/ncl21/

Rozměry trackeru jsou 86 x 51 x 30 mm a váha 165 g, tak především „gramaři“ si nechejte dostatek rezervy v batohu 😉

Rozdíl oproti minulému roku bude v tom, že využijeme jiný režim trackerů a ten bude vysílat vaší pozici pouze každých 10 minut, což výrazně navýší výdrž jeho baterie, která by tak měla vydržet cca 10 dnů na jedno nabití. Nedostanete tedy sebou nabíječku, ty budou k dispozici v dostatečném počtu na každém CP a zde vám také řeknou, zda je potřeba dobíjet. Většina z vás vystačí na jedno nabití do CP2, tam bude probíhat povinné dobíjení (mělo by stačit cca 2 hodiny) a teoreticky vystačíte až do konce závodu. Pro případ že ne, budou nabíječky i na dalších CP. Pokud váš postup bude tak pomalý, že ani to nebude stačit, dostanete operativně nabíječku a instrukce v průběhu závodu.

Veškeré technické detaily jsou pak na odkazu výše.

I letos bude možnost si vyžádat sledování vašeho trackeru na trase závodu pro vaší rodinu, přátelé apod. Cena této služby je 300 Kč (12 Eur). Platbu lze provést jak bankovním převodem, tak na startu při prezentaci hotově oproti vydání trackeru. Následně dostanete odkaz na web s přihlašovacími údaji pro sledování pouze vašeho trackeru. Lze využít i mobilní aplikaci a sledovat tak tracker kdekoli a kdykoli. Podrobnější info zašleme zájemcům.

Ani letos nebudeme vybírat zálohu a spolehneme se na vaši čestnost! Jedno zařízení stojí kolem 3000 Kč, takže bychom rádi, aby se nám jich na konci vrátilo co nejvíc, ideálně všechny 😉 Pokud závod zabalíte v průběhu, lze tracker zaslat nám, nebo na adresu, která na něm bude uvedená.

Zda máte o trackování zájem uveďte prosím ve formuláři na odkazu níže.

Kontaktní formulář

Jednak jsou v něm kontaktní údaje na vás během závodu, protože dle pravidel jste povinni mít u sebe po celou dobu zapnutý telefon. Toto číslo potřebujeme pro případ, že bychom vás potřebovali kontaktovat (nenadálá situace na trati, změna CP či v případě jakéhokoli nebezpečí).

Dále potřebujeme kontakt na blízkou osobu pro případ jakékoli nenadálé situace. Prosíme uvést i jméno, popř. vztah (manželka, bratr, kamarád apod.).

Zároveň prosím uveďte veškerá zdravotní omezení, alergie či léky, které užíváte.

 

Ještě doporučujeme všem, kdo budete mít s sebou „chytrý“ telefon si instalovat pro případ záchranné akce aplikaci Záchranka. Tato může výrazně pomoct záchranářům s vaší lokalizací…

 

Contact form

First of all, there are contact details to you during the race because you are required to keep your phone on all the time. We need this number in case contacting you (unexpected situation on the track, CP change or any danger).

We also need contact to your next of kin in case of any unexpected situation. Please include the name and the relationship (wife, brother, friend, etc.).

Please also specify any health restrictions, allergies or medications you are taking.

Trackers

This year, trackers are required. Their will be given to you at the start of the race. We will use the same technology as last year, specifically the NC21 trackers from OniSystem, https://www.onisystem.cz/ncl21/

Tracker dimensions are 86 x 51 x 30 mm and weight 165 g, so have enough reserve in your backpack 😉

The difference from last year will be that we will use a different tracker mode and it will only broadcast your position every 10 minutes, which will greatly increase the battery life, which should last for about 10 days on a single charge. Therefore, you will not get a charger, they will be available in sufficient numbers on every CP and will also tell you if you need to recharge. Most of you will need one charge to CP2, there will be a mandatory recharge (it should be enough about 2 hours) and theoretically enough until the end of the race. If not, the chargers will be on other CPs as well. If your progress is so slow that it will not be enough, you will get the charger and instructions during the race operatively.

All technical details are on the link above.

Also this year, you will be able to request tracking of your tracker on the race track for your family, friends, etc. The price of this service is CZK 300 (EUR 12). Payment can be made either by bank transfer or at the start of the presentation in cash. You will then be given a link to a website with login information to track only your tracker. You can also use a mobile app to track the tracker anywhere, anytime. More detailed info will be sent to interested parties.

Even this year, we will not collect a deposit and rely on your honesty! One device costs about 3000 CZK, so we would like to get back to them as much as possible at the end, ideally all 😉