Informace o kontrolních bodech / Check points info

na trase závodu je celkem 5 bodů, které jsou jediné oficiálně organizované pořadateli. Start, cíl a 3x check point. Nyní vám zasíláme informace o tom, co a kde můžete očekávat:

Start je samozřejmě v Nové Sedlici, nejvýchodnější obci na Slovensku. Tato obec je na dohled do Ukrajiny a Polska. Místním moc nejde rozumět (mluví rusínsky), restaurace s penzionem nabízí jen základní potraviny a infrastruktura odpovídá obci na konci cesty…

Budeme mít k dispozici místní sokolovnu (takový multifunkční objekt), kde bude probíhat prezentace před závodem, a hlavně tam bude možnost přespat. To ale lze i venku u potoka, ideální místo na první noc na Mílích.

Pořadatelé na místo dorazí v sobotu odhadem kolem 17 hod, následně zahájíme prezentaci závodníků, v neděli pak po celý den budeme pokračovat. Kolem 13 hod pak dorazí masa závodníků, kteří pojedou společným vlakem z Prahy. Proto ti, kdož jedete po vlastí ose, buďte tam prosím dřív…

Jak bude probíhat samotný proces prezentace se dozvíte s konkrétními pokyny v týdnu před startem.

Kolem půl třetí se začneme scházet pod obloukem, abychom úderem třetí vystartovali.

CP1 je už potřetí na břehu Váhu u obce Opatová. Je to nehostinné místo připomínající poušť, tedy pokud bude vládnout nadále suché počasí. Pokud hodně zaprší, naopak tam může být „veselo“… K dispozici zde bude několik stanů pro přespání, občerstvení v podobě piva Bernard od stejnojmenného pivovaru a sortimentu Pepsi od našeho partnera hotelu Atlantis. Hygienu zajistí řeka Váh, ačkoli mytí je ztráta času, stejně přes řeku musíte pokračovat po trase dál. Elektřinu zajistí agregát, především kvůli nabíjení trackerů…

Provoz CP1 bude 2. – 7. 7.

Na CP1 si lze zaslat balíček, který obsahuje baterie (pozor, cokoli jiného než baterie může být důvod k penalizaci!). Balíček vám na CP dovezeme ze startu, kde jej odevzdáte do připravené krabice. Velikost balíčku je max 20x20x20 cm a musí být viditelně označen startovním číslem a nápisem „CP1 + číslo závodníka“.

 

 

CP2, které je uprostřed trasy a slouží zároveň jako cíl 500mil, bude naopak opět luxusní, protože bude v prostředí X-Parku Františkov v Jeseníkách. Zde bude možnost přespat v noclehárně (bývalé stodole) na karimatce, bude k dispozici sprcha a je zde restaurace s „běžným“ provozem od rána do večera (cca do 22hod).

Provoz CP2 bude 4.-12.7.

Na CP2 si lze poslat balík s náhradním oblečením, jídlem, popř. náhradními díly na kolo. Tento balík je potřeba zaslat poštou na adresu X-Park, Františkov 124, 788 23 Jindřichov. Krabici označte zpáteční adresou a viditelným nápisem „1000miles jméno, příjmení“. Lze na místě při průjezdu nechat i balík na odeslání zpět domů, tento je ale potřeba vlastnoručně připravit, zabalit, opatřit adresou a zanechat na místě se 150Kč a předat pořadatelům. Balíky budou rozeslány po skončení závodu, tzn. v posledním červencovém týdnu.

 

Na CP3 narazíte uprostřed lesů Jizerských hor v místě, kde se nachází prazvláštní oáza s jezírkem a lesáckou chatou, která poskytne pořadatelům zázemí.

Bude zde možnost přespat ve stanech, které budou postaveny v okolí chaty, k dispozici bude Bernard v alko i nealko variantě a slušný výběr nealko nápojů od firmy Pepsi a cisterna s pitnou vodou. K hygieně poslouží přilehlý rybník. Na CP3 bude sloužit k dobíjení trackerů generátor.

Letos nově, díky firmě GLOBUS bude CP3 zásobeno i potravinami!

Provoz CP3 bude 5. – 14. 7.

Na CP3 si lze poslat balíček s bateriemi, balíček však nesmí obsahovat nic jiného a jeho rozměr může být max. 20x20x20cm. Tento balíček odevzdejte na startu při prezentaci pořadatelům, musí být viditelně označen startovním číslem a nápisem „CP3 + číslo závodníka“.

 

Cíl je v obci Skalná u Chebu v tradiční chalupě velkého příznivce Mílí Pepy Dušáka. Bude zde kompletní zázemí, sprcha, možnost noclehu na půdě a díky firmě GLOBUS i zásoba potravin. K pití samozřejmě BERNARD a PEPSI

Lze si samozřejmě zaslat i balíček do cíle do Skalné, konkrétně na adresu Jitka Dušáková, Bramborárna Třebeň, 351 34 Skalná (okres Cheb). Krabici označte zpáteční adresou a viditelným nápisem „1000miles jméno, příjmení“. Zahraniční účastníci (mimo Čechů a Slováků) mohou tento balík odevzdat na startu pořadatelům a do cíle vám jej přepravíme.

 

Na všech těchto místech vás budou očekávat milí a usměvaví dobrovolníci, kteří vám splní první i poslední vaše přání! Jejich identifikátorem bude tradiční červené tričko.

Mimo oficiální Check pointy pak můžete ve stejných tričkách narazit na někoho z týmů fotografů a kameramanů. Budou mít jediný úkol – najít a zaznamenat vaše utrpení, bolest a emoce! Můžou se objevit kdykoli a kdekoli, tak buďte ve střehu, a hlavně k nim buďte shovívaví.

 

Samozřejmě je, jak známo, na trase mnoho různých checkpointů neoficiálních. Toto jsou místa, která nejsou pořadateli závodu nijak organizována a zabezpečena a ani nejsou vyznačena na trase závodu. Jedná se pouze o vlastní aktivitu příznivců akce.

 

 

Krátce z pravidel:

Každý checkpoint bude mít limit doby fungování. Nestihnutí limitu není důvod pro účastníky k odstoupení ze závodu. Pouze zde závodník již nikoho nezastihne a nemůže počítat s žádnou podporou. Může ale pokračovat v závodu dál podle daných pravidel. Pokud je již checkpoint mimo provoz, je povinen účastník odtud odeslat organizátorovi SMS s oznámením, že míjí CP, udání polohy, zda pokračuje v závodě a stručnou zprávou o svém stavu.

Na každém CP bude arch, kde je nutné zapsat příjezd a odjezd každého závodníka. Je jeho povinností dohlédnout na správnost zápisu, popřípadě zapsat se sám, pokud na CP přijede v noci, nebo z jakéhokoli důvodu na CP nezastihne obsluhu, a to i za předpokladu, že se na CP neplánuje zdržet a chce ihned pokračovat v závodu (v takovém případě uvede stejný čas příjezdu a odjezdu).

Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zrušení či změně polohy CP (obvykle vliv extrémního počasí), budeme o tomto závodníky informovat prostřednictvím SMS. V takovém případě oznámí závodník prostřednictvím SMS svou polohu v momentě průjezdu CP a pokračuje v závodu.
ENGLISH

 

There are 5 points on the route, which are the only officially organized by organizers. Start,finish and 3x check point. So what and where you can expect:

The start is of course in Nová Sedlica, the easternmost village in Slovakia. This village is in sight of Ukraine and Poland.

We will have at your disposal a local multifunctional building, where a presentation will take place before the race, and most importantly, there will be a possibility to sleep there. But this is also possible outside next to the creek, the ideal place for the first night on Miles.

The organizers will arrive on Saturday, at around 5 pm, then we will start the presentation of the competitors and on Sunday we will continue. At about 1 pm, the competitors will arrive by train from Prague. Therefore, for those who drive on your own axis, please be there before…

Around three-thirty, we begin to meet under the arch, the start is at 3 pm.

 

CP1 is for the third time on the bank of the Váh river near Opatová. It is an inhospitable place like a desert, if dry weather continues to prevail. If it rains a lot, on the contrary, it can be “funny”… There will be several overnight tents, refreshments in the form of Bernard beer from the brewery of the same name and Pepsi soft drinks from our partner Atlantis. Hygiene is ensured by the Vah River, although washing is a waste of time, you must continue along the river along the route. Electricity will be provided by the aggregate, especially for tracker charging…

CP1 will be open July 2nd – 7th.

You can send a package that contains batteries (beware, anything but batteries may be a penalty!). We will deliver the package from the start, where you will leave it in the prepared box. The package size is max 20x20x20 cm and must be visibly marked with the starting number and the inscription „CP1 + competitor number“.

 

CP2, which is in the middle of the route and also serves as a finish 500, will again be luxurious because it will be in the X-Park Františkov in Jeseníky. There will be a possibility to sleep in a dormitory (former barn) on a mat, there will be a shower and there is a restaurant with „normal“ operation from morning to evening (until about 10 pm).

CP2 will be open July 4th – 12th.

On CP2 you can send a package with spare clothing, food, or. bike spare parts. This package needs to be send by mail to „X-Park, Františkov 124, 788 23 Jindřichov“. Mark the box with the return address and the visible „1000miles name, surname“. It is also possible to leave the box for sending back home, but it is necessary to prepare it, wrap it, get the proper address and leave 150Kč and hand it over to the organizers. The packages will be sent out after the race, ie. in the last week of July.

 

CP3 is in the middle of the Jizerské Mountains forests, where you will find a special oasis with a pond and a cottage.

There will be a possibility to sleep in tents that will be built around the cottage, Bernard will be available in alcoholic and non-alcoholic varieties and a decent selection of soft drinks from Pepsi and a tank with drinking water. To the hygiene will serve the pond. The CP3 will be used to recharge the tracker generator.

This year, thanks to GLOBUS, CP3 will also be supplied with food!

CP3 will be open July 5th – 14th.

A pack of batteries can be sent to CP3, but the package must not contain anything else and its size can be up to 20x20x20cm. Give this package to the organizers at the start of the presentation, it must be visibly marked with the starting number and the word „CP3 + competitor number“.

 

The finish is in the village of Skalná near Cheb in a traditional cottage of the great supporter Miles. There will be a complete background, a shower, the possibility of staying in the house and thanks to GLOBUS a food supply. Drinking BERNARD and PEPSI, of course

Of course, you can also send a package to your destination in Skalná, specifically Jitka Dušáková, Bramborárna Třebeň, 351 34 Skalná (okres Cheb). Mark the box with the return address and the visible „1000miles name, surname„. Foreign participants (except Czechs and Slovaks) can leave this package to the organizers at the start and we will transport it to finish 1000...

Dear and smiling volunteers will be waiting for you at all these places, who will fulfill your first and last wishes! Their identifier will be the traditional red T-shirt.

In addition to the official Checkpoints, you can come across the same team of photographers and cameramen in the same T-shirts. They will have one task – to find and record your suffering, pain and emotions! They can appear anytime, anywhere, so be on the alert, and especially forgive them

Of course, there are many unofficial checkpoints on the route. These are places that are not organized and secured by the event organizer and are not marked on the race route. It is only the activity of the event supporters.

 

Briefly from the rules:

Each checkpoint will have a working time limit. Failure to meet the limit is not a reason for participants to withdraw from the race. Only here does the rider no longer catch up with any support. But he can continue the race according to the rules. If the checkpoint is out of order, the participant is obliged to send an SMS to the organizer informing him that he is in the CP, indicating the position, whether he continues the race and a brief report of his status.

Each CP will have a sheet where it is necessary to enter the arrival and departure of each competitor. It is his duty to supervise the correctness of the entry, or to register himself if he arrives at CP at night, even if he does not intend to abstain from the CP and wishes to go immediately ( the same time of arrival and departure).

If, for whatever reason, CP is canceled or changed (usually due to extreme weather), we will inform you of this competitor via SMS. In this case, the competitor notifies by SMS his position at the moment of passage of the CP and continues the race