Formulář na kontakty během závodu

Včera jsme rozesílali všem účastníkům 1000miles 2018 email s žádostí o kontaktní informace viz níže. Pokud jste jej nedostali, věnujte prosím textu pozornost a formulář vyplňte / We sent email with this text to all participants of 2018 1000miles adventure. Please, if you didn´t receive this email, read the text.

necelé dva týdny do startu a je na čase začít řešit organizační věci! Věnujte tedy prosím pozornost tomuto emailu. Níže najdete odkaz na formulář, který potřebujeme od vás vyplnit.

Jednak jsou v něm kontaktní údaje na vás během závodu, protože dle pravidel jste povinni mít u sebe po celou dobu zapnutý telefon. Toto číslo potřebujeme pro případ, že bychom vás potřebovali kontaktovat (nenadálá situace na trati, změna CP či v případě jakéhokoli nebezpečí).

Dále potřebujeme kontakt na blízkou osobu pro případ jakékoli nenadálé situace. Prosíme uvést i jméno, popř. vztah (manželka, bratr, kamarád apod.).

Zároveň prosím uveďte veškerá zdravotní omezení, alergie či léky, které užíváte.

A prozatím poslední bod je již nabízená možnost získat odkaz na sledování vašeho trackeru pro vaše blízké. Pokud o toto máte zájem, zaškrtněte ANO ve formuláři. Koncem týdne vám zašleme pokyny k platbě poplatku 300kč a na základě jeho uhrazení získáte link a přihlašovací údaje.

https://goo.gl/forms/EYVAXKt1foVtqWUn1

Pravděpodobně ve středu pak zveřejníme finální startovní listinu, v pátek trasu a začátkem příštího týdne očekávejte poslední pokyny před startem!

Díky za spolupráci…

 

less than two weeks left to start of Milles and now is time for some organizations issues. Please therefore pay attention to this email. Below is a link to the form we need to fill out.

First of all, there are contact details to you during the race because you are required to keep your phone on all the time. We need this number in case contacting you (unexpected situation on the track, CP change or any danger).

We also need contact to your nearby person in case of any unexpected situation. Please include the name and the relationship (wife, brother, friend, etc.).

Please also specify any health restrictions, allergies or medications you are taking.

The last point is the already offered option to get a link to tracking your tracker for your family/friends. If you are interested in this, check YES on the form. At the end of the week, we’ll send you instructions for paying a 300CZK (12EUR) fee, and you’ll get a link and login data.

https://goo.gl/forms/EYVAXKt1foVtqWUn1

Probably on Wednesday we will release the final starting list, on Friday final route and on the begining of next week expect the last instructions before the start!

Thanks for your cooperation