CheckPoints 2018 info

Na trase závodu budou tři Check pointy (CP), což je jakési improvizované zázemí pro závodníky a místo, kam je možné si zaslat balík a dostat cílenou pomoc pořadatelů. Konkrétně:

English version follows.

Na CP1 narazíte uprostřed lesů Jizerských hor v místě, kde se nachází prazvláštní oáza s jezírkem a lesáckou chatou, která poskytne pořadatelům zázemí. Nicméně nepočítejte s žádným luxusem, maximem bude tradiční latrína!

Bude zde možnost přespat ve stanech, které budou postaveny v okolí chaty, k dispozici bude Bernard v alko i nealko variantě a slušný výběr nealko nápojů od firmy Pepsi a cisterna s pitnou vodou. K hygieně poslouží přilehlý rybník.

Provoz CP1 bude 3.-8.7.

Na CP1 si lze poslat balíček s bateriemi, balíček však nesmí obsahovat nic jiného a jeho rozměr může být max. 20x20x20cm. Tento balíček odevzdejte na startu při prezentaci pořadatelům, musí být viditelně označen startovním číslem a nápisem „CP1 + číslo závodníka“.

 

CP2, které je uprostřed trasy a slouží zároveň jako cíl 500mil, bude naopak opět luxusní, protože bude v prostředí X-Parku Františkov v Jeseníkách. Zde bude možnost přespat v noclehárně (bývalé stodole) na karimatce, bude k dispozici sprcha a je zde restaurace s „běžným“ provozem od rána do večera (cca 22hod).

Provoz CP2 bude 5.-12.7.

Na CP2 si lze poslat balík s náhradním oblečením, jídlem, popř. náhradními díly na kolo. Tento balík Je potřeba zaslat poštou na adresu X-Park, Františkov 124, 788 23 Jindřichov. Krabici označte zpáteční adresou a viditelným nápisem „1000miles jméno, příjmení“. Lze na místě při průjezdu nechat i balík na odeslání zpět domů, tento je ale potřeba vlastnoručně připravit, zabalit, opatřit adresou a zanechat na místě se 150Kč a předat pořadatelům.

Zahraniční účastníci (mimo Čechů) mohou tento balík odevzdat na startu pořadatelům a do CP2 vám jej přepravíme.

 

CP3 bude na Slovensku, poměrně záhy po překročení hranic a cestou k němu bude potřeba smočit kotníky, protože se nachází na břehu Váhu poblíž Trenčína v místě, které víc než co jiného připomíná australskou stepi! Zde bude spaní v připravených stanech, občerstvení podobně jako na CP1 Bernard + Pepsi. Hygiena ve Váhu.

Provoz CP3 bude 7.-15.7.

Na CP3 si lze poslat balíček s bateriemi, balíček však nesmí obsahovat nic jiného a jeho rozměr může být max. 20x20x20cm. Tento balíček odevzdejte na startu při prezentaci pořadatelům, musí být viditelně označen startovním číslem a nápisem „CP3 + číslo závodníka“.

 

Lze si pak zaslat i balíček do cíle do Nové Sedlice, konkrétně na adresu Nová Sedlica 23, 067 68 Zboj, Slovenská Republika.  Krabici označte zpáteční adresou a viditelným nápisem „1000miles jméno, příjmení“. Zahraniční účastníci (mimo Čechů a Slováků) mohou tento balík odevzdat na startu pořadatelům a do cíle vám jej přepravíme.

 

Krátce z pravidel:

Každý checkpoint bude mít limit doby fungování. Nestihnutí limitu není důvod pro účastníky k odstoupení ze závodu. Pouze zde závodník již nikoho nezastihne a nemůže počítat s žádnou podporou. Může ale pokračovat v závodu dál podle daných pravidel. Pokud je již checkpoint mimo provoz, je povinen účastník odtud odeslat organizátorovi sms s oznámením, že míjí CP, udání polohy, zda pokračuje v závodě a stručnou zprávou o svém stavu.

Na každém CP bude arch, kde je nutné zapsat příjezd a odjezd každého závodníka. Je jeho povinností dohlédnout na správnost zápisu, popřípadě zapsat se sám, pokud na CP přijede v noci, nebo z jakéhokoli důvodu na CP nezastihne obsluhu a to i za předpokladu, že se na CP neplánuje zdržet a chce ihned pokračovat v závodu (v takovém případě uvede stejný čas příjezdu a odjezdu).

Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zrušení či změně polohy CP (obvykle vliv extrémního počasí), budeme o tomto závodníky informovat prostřednictvím SMS. V takovém případě oznámí závodník prostřednictvím SMS svou polohu v momentě průjezdu CP a pokračuje v závodu.

 

 

ENGLISH

there will be three checkpoints (CP) during the race, which is a kind of improvised racing background and a place where you can send a package and get targeted help from organizers. Specifically:

 

The CP1 you will find in the middle of the forests of the Jizerské Mountains. There will be the possibility of staying in the tents that will be built around the small Cottage. You can get Bernard beer (alco and non-alco variety) and a good selection of Pepsi non-alcoholic beverages and the tank with fresh water as well. You can use a small pond for your hygiene.

The CP1 will be open July 3rd – 8th.

You can send a small pack with batteries, but the package can not contain anything but batteries and its size can be up to 20x20x20cm. This package must be hand in at the start (at the presentation) to the organizers. It must be clearly marked with the starting number and the „CP1 + Racer Number“.

 

The CP2, which is in the middle of the route and the finish of 500mil as well. This CP2 will be much comfortable, because it will be in the X-Park Františkov in the Jeseníky Mountains. Here you will be able to stay in the dormitory on the sleeping pads, there will be a shower and there is a restaurant with „normal“ traffic from morning to evening (approx. to 22 o´clock).

The CP2 will be open July 5th – 12th.

To the CP2 you can send a package of replacement clothing, food, spare bike parts. This package is to be sent by mail to X-Park, Františkov 124, 788 23 Jindřichov. Mark the box with the back address and the visible „1000miles name, surname“.

Foreign participants (out of the Czech Republic) may hand in this package to the organizers at start and will be delivered to CP2.

From CP2 you can send a package back home. In this case is necessery to prepare it, wrap it, get the proper address and leave CZK 150 to the organizers.

 

The CP3 will be in Slovakia close to the river Váh near Trenčín. There will be some tents ready for the participiants and some beverages (same as CP1). , soon after crossing the border and going to it will need to moan ankles because it is located on the banks of Váh near Trenčín in a place that more than anything else resembles the Australian steppe! Here he will sleep in prepared tents, snacks like CP1 Bernard + Pepsi. You can use the river Váh for your hygiene.

The CP3 will be open July 7th – 15th.

You can also send a small pack with batteries, but the package can not contain anything but batteries and its size can be up to 20x20x20cm. This package must be hand in at the start (at the presentation) to the organizers. It must be clearly marked with the starting number and the „CP1 + Racer Number“.

 

You can also send the package to Finish1000 to Nová Sedlica. The address is Nová Sedlica 23, 067 68 Zboj, Slovenská Republika. Mark the box with the return address and the visible „1000miles name, surname“.

Foreign participants (out of the Czech Republic) may hand in this package to the organizers at start and will be delivered to CP2.

 

Shortly the rules:

Each checkpoint will have a time limit. If the checkpoint has been already closed, the racer must send an SMS message that he is passing by the checkpoint where he will also state his position, if the racer is continuing in the race and briefly mentioning his current health situation

At each CP there will be an arch where it is necessary to write down the arrival and departure time of each competitor. It is duty of each competitor to check the correctness of the registration or to register itself if it comes to the CP at night or for any reason the CP does not have the service, even if he plans not to delay in the CP and wants to continue in the race immediately (in this case will indicate the same time of arrival and departure).

If for any reason the CP is canceled or changed (usually the impact of extreme weather), we will inform the competitors via SMS. In such a case, the SMS announcer will notify his / her position at the moment of the passage of the CP and continue in the race.