Check points info

Máme přesně dva týdny do stratu a „jdeme do finále“! Venku nyní už týden panuje ne příliš přívětivé počasí, ale věřme, že se to teď vyblbne a Míle budou v klidu. Velká voda zrovna v místech CP1 i CP3 a v okolí cíle není zrovna ideální…

Níže najdete pár informací, které by vás měly zajímat. Především ohledně organizace startu a jednotlivých CP.

Příští týden (pravděpodobně v sobotu) dostanete mailem soubor s oficiální trasou závodu, informace o omezeních a zákazech apod. V úterý před závodem pak poslední pokyny a informace.

Na trase závodu je celkem 5 bodů, které jsou jediné oficiálně organizované pořadateli. Start, cíl a 3x check point. Nyní vám zasíláme informace o tom, co a kde můžete očekávat:

 

Start je v obci Hranice u Aše. Je plánován na neděli 5. 7. v 15:00 hod z náměstí. Doporučujeme si řešit a dohledat dopravu na start s předstihem. Nejjednodušší je se dopravit do Aše, odtud je to pak 10 km do obce Hranice

Před závodem je potřeba se odprezentovat. (tzn. podepsat prohlášení, vyzvednout startovní číslo, tracker, rolničky, zvážit se, vyfotit apod.) To bude možné od soboty od cca 18 hod. V neděli pak od 9 hod, nejzazší termín je 2 hodiny před startem čili 13:00!

Na startu je možnost přespat v tělocvičně v noci ze soboty na neděli. Jedná se o nouzové hromadné spaní v sokolovně, nicméně možnost je. Bude to za drobný poplatek.

V rámci Sokolovny je pak „restaurace“, kde je možné občerstvení a nějaká strava. Běžně se zde nevaří, ale domluvili jsme se, že bude k dispozici grilované maso či párky a pizza (stejně jako před dvěma lety). Pro ubytované pak bude možnost snídaně.

Před druhou hodinou se začneme scházet pod obloukem, kde proběhne rozprava se závodníky, nějaké oficiality a podepisování se na podpisovou tabuli… V 15:00 společně vystartujeme.

 

Na CP1 narazíte uprostřed lesů Jizerských hor v místě, kde se nachází prazvláštní oáza s jezírkem a lesáckou chatou, která poskytne pořadatelům zázemí.

Bude zde možnost přespat ve stanech, které budou postaveny v okolí chaty, k dispozici bude Bernard v alko i nealko variantě, nealko nápoje a cisterna s pitnou vodou. K hygieně poslouží přilehlý rybník. Na CP1 bude sloužit k dobíjení trackerů generátor.

Díky firmě GLOBUS bude CP1 zásobeno i potravinami (slané a sladké pečivo, sádlo, uzenina, ovoce a zelenina).

Provoz CP1 bude 7. – 11. 7.

Na CP1 si lze zaslat balíček, který obsahuje baterie. Balíček vám na CP dovezeme ze startu, kde jej odevzdáte do připravené krabice. Velikost balíčku je max 20x20x20 cm a musí být viditelně označen startovním číslem a nápisem „CP1 + číslo závodníka“. Jakýkoli jiný obsah než baterie v balíčku bude penalizován či povede k diskvalifikaci!

 

CP2, které je uprostřed trasy a slouží zároveň jako cíl trasy 500mil, bude naopak opět luxusní, protože bude v prostředí X-Parku Františkov v Jeseníkách. Zde bude možnost přespat v noclehárně (bývalé stodole) na karimatce, bude k dispozici sprcha a je zde restaurace s „běžným“ provozem od rána do večera (cca do 22hod).

CP2 bude soužit jako dobíjecí bod pro trackery!

Provoz CP2 bude 8. – 15.7.

Na CP2 si lze poslat balík s náhradním oblečením, jídlem, popř. náhradními díly na kolo. Tento balík je potřeba zaslat poštou na adresu X-Park, Františkov 124, 788 23 Jindřichov. Krabici označte zpáteční adresou a viditelným nápisem „1000miles jméno, příjmení“. Lze na místě při průjezdu nechat i balík na odeslání zpět domů, tento je ale potřeba vlastnoručně připravit, zabalit, opatřit adresou a zanechat na místě se 150Kč a předat pořadatelům. Balíky budou rozeslány po skončení závodu, tzn. v posledním červencovém týdnu.

 

CP3 je už tradičně na břehu Váhu u obce Opatová. Je to nehostinné místo připomínající poušť, tedy pokud bude vládnout nadále suché počasí. Pokud hodně zaprší, naopak tam může být „veselo“… K dispozici zde bude několik stanů pro přespání, občerstvení v podobě piva Bernard a sortimentu Pepsi. Hygienu zajistí řeka Váh, ačkoli umytí přijedete už na CP, bezprostředně před ním totiž řeku musíte přebrodit. Elektřinu zajistí agregát, především kvůli nabíjení trackerů…

Provoz CP3 bude 10. – 17. 7.

Na CP3 si lze poslat balíček s bateriemi, balíček však nesmí obsahovat nic jiného a jeho rozměr může být max. 20x20x20cm. Tento balíček odevzdejte na startu při prezentaci pořadatelům, musí být viditelně označen startovním číslem a nápisem „CP3 + číslo závodníka“. Jakýkoli jiný obsah než baterie v balíčku bude penalizován či povede k diskvalifikaci!

 

Cíl je v Nové Sedlici, nejvýchodnější obci na Slovensku. Tato obec je na dohled do Ukrajiny a Polska a má velmi charakteristickou atmosféru podhorské vesnice. Zázemí cíle je v duchu Mílí, moc toho nečekejte. Dostanete pivo či nealko, umýt se lze v horském potoku. Ve vesnici je restaurace s penzionem a dva obchody.

Bude zde možnost přespat venku u potoka ve stanu.

Doprava z cíle je také trochu dobrodružná. Přímý vlak jezdí z Humenného do Prahy jednou denně, do Humenného se pak musíte dostat prostřednictvím autobusu, který ze Sedlice jezdí celkem pravidelně, ale občas je problém, pokud se nashromáždí více Mílařů, kteří chtějí naložit do busu kola. Nicméně vždycky to nějak dopadlo J

Lze si samozřejmě zaslat i balíček do cíle, konkrétně na adresu Nová Sedlica 23, 067 68 Zboj, Slovenská Republika.  Krabici označte zpáteční adresou a viditelným nápisem „1000miles jméno, příjmení“. Zahraniční účastníci (mimo Čechů a Slováků) mohou tento balík odevzdat na startu pořadatelům a do cíle vám jej přepravíme.

 

Na všech těchto místech vás budou očekávat milí a usměvaví dobrovolníci, kteří vám splní první i poslední vaše přání! Jejich identifikátorem bude tradiční červené tričko, tentokrát z dílny firmy LAWI

 

Mimo oficiální Check pointy pak můžete ve stejných tričkách narazit na někoho z týmů fotografů a kameramanů. Budou mít jediný úkol – najít a zaznamenat vaše utrpení, bolest a emoce! Můžou se objevit kdykoli a kdekoli, tak buďte ve střehu, a hlavně k nim buďte shovívaví 🙂

 

Samozřejmě je, jak známo, na trase mnoho různých checkpointů neoficiálních. Toto jsou místa, která nejsou pořadateli závodu nijak organizována a zabezpečena a ani nejsou vyznačena na trase závodu. Jedná se pouze o vlastní aktivitu příznivců akce.

 

Krátce z pravidel:

Každý checkpoint bude mít limit doby fungování. Nestihnutí limitu není důvod pro účastníky k odstoupení ze závodu. Pouze zde závodník již nikoho nezastihne, nemůže počítat s žádnou podporou. Může ale pokračovat v závodu dál podle daných pravidel. Pokud je již checkpoint mimo provoz, je povinen účastník odtud odeslat organizátorovi SMS s oznámením, že míjí CP, udání polohy, zda pokračuje v závodě a stručnou zprávou o svém stavu.

Na každém CP bude arch, kde je nutné zapsat příjezd a odjezd každého závodníka. Je jeho povinností dohlédnout na správnost zápisu, popřípadě zapsat se sám, pokud na CP přijede v noci, nebo z jakéhokoli důvodu na CP nezastihne obsluhu, a to i za předpokladu, že se na CP neplánuje zdržet a chce ihned pokračovat v závodu (v takovém případě uvede stejný čas příjezdu a odjezdu).

Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zrušení či změně polohy CP (obvykle vliv extrémního počasí), budeme o tomto závodníky informovat prostřednictvím SMS. V takovém případě oznámí závodník prostřednictvím SMS svou polohu v momentě průjezdu CP a pokračuje v závodu.

———————————————————————–

There are 5 points on the route, which are the only officially organized by organizers. Start,finish and 3x check point. Below is some information that should interest you. Especially regarding the organization of the start and check points-

Next week (probably on Saturday) you will receive by e-mail a file with the official route of the race, information about restrictions and bans, etc. On the Tuesday before the race, the last instructions and information.

 

The start is in the village of Hranice u Aše. It is scheduled for Sunday, July 5th, at 3:00 pm from the square. We recommend that you deal with and trace the transport to the start in advance. The easiest way is to get to Aš, from there it is 10 km to the village of Hranice

You need to present yourself before the race. (ie sign the statement, pick up the bib number, tracker, bells etc.) This will be possible from Saturday from about 6 pm On Sunday from 9 am, the deadline is 2 hours before the start – 1:00 pm!

At the start it is possible to sleep in the gym at night from Saturday to Sunday. This is an emergency mass sleep in the gym, however, the possibility is. It will be for a small fee.

Within Sokolovna there is a „restaurant“ where refreshments and some food are possible. It is not usually cooked here, but we have agreed that grilled meat or sausages and pizza will be available (as two years ago). There will be possible to have a breakfast.

Before 2:00 o´clock we will start meeting under the arch on the square. There will be a discussion with the competitors, some officialities and signing on the signature board… At 3:00 p.m. we will start together the race.

 

CP1 is in the middle of the Jizerské Mountains forests, where you will find a special oasis with a pond and a cottage.

There will be a possibility to sleep in tents that will be built around the cottage, Bernard will be available in alcoholic and non-alcoholic varieties and a decent selection of soft drinks from Pepsi and a tank with drinking water. To the hygiene will serve the pond. The CP1 will be used to recharge the tracker generator.

This year, thanks to GLOBUS, CP1 will also be supplied with some food!

CP1 will be open July 7th – 11th.

A pack of batteries can be sent to CP1, but the package must not contain anything else and its size can be up to 20x20x20cm. Give this package to the organizers at the start of the presentation, it must be visibly marked with the starting number and „CP1 + competitors name“.

 

CP2, which is in the middle of the route and also serves as a finish 500, will again be luxurious because it will be in the X-Park Františkov in Jeseníky. There will be a possibility to sleep in a dormitory (former barn) on a mat, there will be a shower and there is a restaurant with „normal“ operation from morning to evening (until about 10 pm).

CP2 will be open July 8th – 15th.

On CP2 you can send a package with spare clothing, food, or. bike spare parts. Give this package to organizers at the start, it must be visibly marked with the starting number and „CP2“ + competitors name! It is also possible to leave the box for sending back home, but it is necessary to prepare it, wrap it, get the proper address and leave 150Kč and hand it over to the organizers. The packages will be sent out after the race, ie. in the last week of July.

 

CP3 is for the third time on the bank of the Váh river near Opatová. It is an inhospitable place like a desert, if dry weather continues to prevail. If it rains a lot, on the contrary, it can be “funny”… There will be several overnight tents, refreshments in the form of Bernard beer from the brewery of the same name and Pepsi soft drinks. Hygiene is ensured by the Vah River, although washing is a waste of time, you must cross the river before you get to CP3. Electricity will be provided by the aggregate, especially for tracker charging…

CP3 will be open July 10nd – 17th.

You can send a package that contains batteries (beware, anything but batteries may be a penalty!). We will deliver the package from the start, where you will leave it in the prepared box. The package size is max 20x20x20 cm and must be visibly marked with the starting number and the inscription „CP1 + competitors name“.

 

The finish is in Nová Sedlice, the easternmost village in Slovakia. This village is in sight of Ukraine and Poland and has a very characteristic atmosphere of a mountain village. The background of the finish is in the spirit of Miles, don’t expect much. You get beer or soft drinks, you can wash in a mountain stream. In the village there is a restaurant with a guest house and two shops.

There will be an opportunity to sleep outside by the stream in a tent.

Transportation from the destination is also a bit adventurous. The direct train runs from Humenné to Prague once a day, then you have to get to Humenné by bus, which runs from Sedlice quite regularly, but sometimes it is a problem to get in it. However, it always turned out somehow 😊

Of course, you can also send a package to your destination. Leave this package to organizers at the start. It must be visibly marked with „Finish“ + competitors name and number.

 

Dear and smiling volunteers will be waiting for you at all these places, who will fulfill your first and last wishes! Their identifier will be the traditional red T-shirt.

In addition to the official Checkpoints, you can come across the same team of photographers and cameramen in the same T-shirts. They will have one task – to find and record your suffering, pain and emotions! They can appear anytime, anywhere, so be on the alert, and especially forgive them

Of course, there are many unofficial checkpoints on the route. These are places that are not organized and secured by the event organizer and are not marked on the race route. It is only the activity of the event supporters.

 

Briefly from the rules:

Each checkpoint will have a working time limit. Failure to meet the limit is not a reason for participants to withdraw from the race. Only here does the rider no longer catch up with any support. But he can continue the race according to the rules. If the checkpoint is out of order, the participant is obliged to send an SMS to the organizer informing him that he is in the CP, indicating the position, whether he continues the race and a brief report of his status.

Each CP will have a sheet where it is necessary to enter the arrival and departure of each competitor. It is his duty to supervise the correctness of the entry, or to register himself if he arrives at CP at night, even if he does not intend to abstain from the CP and wishes to go immediately ( the same time of arrival and departure).

If, for whatever reason, CP is canceled or changed (usually due to extreme weather), we will inform you of this competitor via SMS. In this case, the competitor notifies by SMS his position at the moment of passage of the CP and continues the race