Medvědi! / Bears!

Někteří ho „přeletíte“ za dva dny, někomu to bude trvat týden. Slovensko je relativně krátké, ale o to výživnější… Hory jsou tam o něco vyšší, lesy hlubší a příroda divočejší… A tím se dostáváme k dalšímu zásadnímu tématu Mílí – medvědovi! Krásná divoká šelma, dokonce největší v Evropě. Až 800 kilo živé váhy se sice z 90% živí rostlinnou stravou, ale takový smradlavý Mílař je pro něj velké lákadlo! 

Medvěd je prý aktivní ve dne, ale pokud je v blízkosti lidí a „denního hluku“, přechází na noční režim, takže potkat jej můžete kdykoli. A protože ve světle čelovky přece jen má dost výhodu dobře vidící medvěd, je ve slovenských horách zákaz nočního pohybu.

https://www.selmy.cz/…/jak-se-chovat-v-oblastech-s-vyskyte…/

Konkrétní místa (začátek a konec zákazu) budete mít vyznačený v GPX souboru trasy a dostanete ještě v emailu před startem. Protože loni byly nějaké nesrovnalosti ve smyslu: „spali jsme v zákazu, ale v penzionu/u někoho doma apod.“, pro letošek bude platit, že k tomu nebudeme přihlížet. Prostě spát lze mimo toto území kdekoli, ale v zákazu ne, byť pod střechou! Je to i o strategii a plánování, zda budete riskovat a projíždět zákaz na poslední chvíli, nebo volit jistotu. Pokud risknete, zatmíte a využijete něčí nabídku na přespání, je to v pořádku, ale s penalizací. Zákaz bude přerušen jen na dvou místech vhodných k noclehu v dlouhých územích, a to na chatě Baske ve Strážovských vrších a hotelu Kraľova Studňa ve Velké Fatře.

 

Slovakia is relatively short, but more natural!… The mountains are higher, forests deeper  and nature wilder … And this brings us to the next major theme of Miles – Bear! Beautiful wild beast, even the largest in Europe. Up to 800 kilos of live weight live on a 90% vegetable diet, but such a stinking competitor of Miles is a great attraction for him! 😉

The bear is active in the daytime, but if it is close to people and „daily noise“, it goes to „night mode“ so you can meet it at any time. And because the light-sighted bear has enough advantage in the light of the headlamp, night movement is not allowed in the Slovak mountains.

http://www.carnivores.cz/brown-bear/how-to-behave-in-areas-with-bear-occurrence/

You will have specific places (start and end of the ban) marked in the GPX route file and we will inform you before the start. Just sleep outside this area anywhere, but not in the ban, even under the roof! It’s also about strategy and planning, whether you risk taking the last minute ban or choosing safe place. If you risk, darken and use somebody’s overnight offer, it’s fine, but with a penalty. The ban will be interrupted only at two places suitable for accommodation in long areas, namely at the Baske cottage in Strážovské vrchy and the Kraľova Studňa hotel in Velká Fatra.